ЗАПОВЕД № 149 -- относно изменение на Заповед №99 от 20.03.2020г.

З А П О В Е Д  № 149
гр. Годеч, 08.05.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение и на основание Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. и Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
 НАРЕЖДАМ:
      I. Изменям своя Заповед № 99/20.03.2020 г., както следва:
 т. I.1 да се чете, както следва:
 „Посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места да се извършва при спазване на изискванията на Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, а именно при спазване изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата“.
     II.  Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.
      III. Мерките са в сила до изричната им отмяна.
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================================