ЗАПОВЕД № 151 -- относно изменение в Заповед №98 от 20.03.2020г.

ЗАПОВЕД № 151
гр. Годеч, 08.05.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 4, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки от 20.03.2020 г. на общинския щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID-19), сформиран с моя заповед № 74/10.03.2020 г.
НАРЕЖДАМ: 
       I. Изменям своя Заповед № 98/20.03.2020 г., както следва:
           1. т. I. да се чете по следния начин:
„Считано от 08.05.2020 г. въвеждам вечерен час от 22:00 ч. до 06:00 ч. за малолетните и непълнолетните лица на територията на община Годеч“.
         2. т. II. да се чете по следния начин:
 „В посочения в т. I от настоящата заповед часови диапазон от 22:00 ч. до 06:00 ч. малолетните и непълнолетните лица на територията на община Годеч могат да се придвижват на територията на общината единствено придружени от техните родители, настойници и попечители“.
      II. Настоящата Заповед е безсрочна и важи до нейната изрична отмяна.
        Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на жителите на Община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата, автобусните спирки и други публични места.
 Копие от настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ       /П/      
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
=====================================================