Заповед №156 -- относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

ЗАПОВЕД  № 156
гр. Годеч, 14.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка, Заповед №РД-01-263 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето

НАРЕЖДАМ:
I.   На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.
1. Не се разрешават посещенията в:
а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти,
заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;
2. Преустановяват се  учебните  занятия  и  всички  извънкласни  мероприятия
(занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в СУ „Проф. д-р Асен Златаров”-гр. Годеч. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
а) провеждането на обучения от:
аа) учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
аб) учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;
ав) учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);
аг) лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;

3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
4. Преустановяват се посещенията на децата в ДГ „Юрий Гагарин”- гр. Годеч.
5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.
6. Забранява се провеждането на масови  научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).
7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.
8. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.
9. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в „Дома за стари хора“ и „Центъра за рехабилитация“ в гр. Годеч, ул. Теменуга № 1.
10. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
11. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на
закрити обществени места.
12. Дейностите, които не се преустановени или забранени в заповедта, се
провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
II.   Тази заповед отменя следните мои заповеди:
1. Заповед № 75/10.03.2020 г.
2. Заповед № 85/14.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 93/18.03.2020 г., Заповед № 95/19.03.2020 г., Заповед № 106/26.03.2020 г., Заповед № 115/10.04.2020 г. и Заповед № 148/08.05.2020 г.
3. Заповед № 86/16.03.2020 г.
4. Заповед № 90/17.03.2020 г.
5. Заповед № 98/20.03.2020 г., изм. със Заповед № 151/08.05.2020 г.
6. Заповед № 99/20.03.2020 г., изм. със Заповед № 149/08.05.2020 г
III.   Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето и на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
IV.   Заповедта влиза в сила на 14.05.2020 г.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ  АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
=========================================================