ЗАПОВЕД № 194 -- относно въведените противоепидемични мерки - 15062020

ЗАПОВЕД  № 194
гр. Годеч, 15.06.2020 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
        I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 15 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.
  1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в СУ „Проф. д-р Асен Златаров”. Директора на СУ да организира обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
а) присъствието на ученици в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи г-жа Илина Николова – директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” да създаде организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;
б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 6 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на т. 6 и съобразно указанията по т.II от Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при условията на т. 6 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  4. Културно-развлекателни мероприятия  (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти и други), при условията на т. 6 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  5. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в: „Дома за стари хора“ и „Центъра за рехабилитация“ в гр. Годеч, ул. Теменуга № 1; терапевтична общност „Феникс“ в село Бракьовци, община Годеч.
  6. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се
провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-331 от 12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
      II. Тази заповед отменя моя Заповед № 182/02.06.2020 г.
      III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето и на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ  АСЕНОВ     /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ