ЗАПОВЕД № 221 -- относно въведените противоепидемични мерки - 14072020

ЗАПОВЕД   № 221
гр. Годеч, 13.07.2020 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. и Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
      I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 13 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.
1. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито се провеждат без публика.
2. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
3. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
4. Посещенията в дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при спазване на противоепидемичните изисквания, съгласувани с браншовите асоциации.
5. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч. сватби, балове, кръщенета, концерти и други празненства), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
6. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в: „Дома за стари хора“ и „Центъра за рехабилитация“ в гр. Годеч, ул. Теменуга № 1; терапевтична общност „Феникс“ в село Бракьовци, община Годеч.
7. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се
провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-369 от 30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
     II. Тази заповед отменя моя Заповед № 219/10.07.2020 г.
     III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето и на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ  АСЕНОВ     /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Приложение - Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Приложение - Заповед № РД-01-369 от 30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

=======================================================