ЗАПОВЕД №288 -- относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 1 септември 2020 г. до 30 септември 2020 г. -- 10092020

ЗАПОВЕД  № 288  гр. Годеч, 01.09.2020 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето

НАРЕЖДАМ:
       I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 1 септември 2020 г. до 30 септември 2020 г.
1. Присъствените учебни занятия в ДГ „Юрий Гагарин“ и СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в град Годеч се възобновяват. Учебният процес да се организира и провежда в съответствие с изготвени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.
2. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 метра, при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
3. Конгресно-конференти мероприятия, семинари, изложения, в т. ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
4. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия има капацитет на закрито и открито (в т. ч. в читалища, културни домове, частни обекти и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
5. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
6. Посещенията в дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
7. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч. сватби, кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
8. Посещенията на външни лица в „Дома за стари хора“ и „Центъра за рехабилитация“ в гр. Годеч, ул. Теменуга № 1 и терапевтична общност „Феникс“ в село Бракьовци, община Годеч се допускат по изключение и по преценка на лицата, които отговарят за управлението им при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролна дейност.
9. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се
провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-487 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
      II. Заповед № 259/05.08.2020 г. се отменя.
     III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето и на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ