ЗАПОВЕД №293 - относно учебните занятия в СУ “Проф. д-р Асен Златаров“ - град Годеч -- 11092020

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т. 1 от Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.
НАРЕЖДАМ:
   Присъствените учебни занятия в СУ “Проф. д-р Асен Златаров“ - град Годеч да се възобновят при стриктно спазване на публикуваните на официалната страница на Министерство на образованието и науката Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.  ...

Вижте ТУК:

======================================