ЗАПОВЕД  № 360
гр. Годеч, 23.10.2020 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
     I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 23 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.
1. Присъствените учебни занятия в ДГ „Юрий Гагарин“ и СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в град Годеч се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
2. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност - при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 метра, при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т. ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
4. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т. ч. в читалища, културни домове, частни обекти и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
5. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при заетост на местата не повече от 50% и при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
6. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
7. Посещенията в дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта, при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
8. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч. сватби, кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
9. Посещенията на външни лица в „Дома за стари хора“ и „Центъра за рехабилитация“ в гр. Годеч, ул. Теменуга № 1 и терапевтична общност „Феникс“ в село Бракьовци, община Годеч се допускат по изключение и по преценка на лицата, които отговарят за управлението им при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
10. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
   II. Тази заповед отменя моя Заповед № 355/22.10.2020 г.
  III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
    Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ