ЗАПОВЕД № 452 - 21.12.2020

ЗАПОВЕД
№ 452
гр. Годеч, 21.12.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето

НАРЕЖДАМ:
I. Изменям и допълвам моя Заповед № 434 от 26.11.2020 г., както следва:

1. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 22 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г.

2. Създава се т. 1а:
„1а От 04.01.2021 година се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас в СУ „Проф.   д-р Асен Златаров“ - гр. Годеч. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката“.

3. В точка 2 се създава изречение второ:
„От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки”.

4. Точка 4 се изменя така:
„От 4.01.2021 г. се възобновяват посещенията в ДГ „Юрий Гагарин“ – гр. Годеч. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката“.

5. В точка 5 се създава изречение второ:
„Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител и други специални закони”.

6. Точка 6 се изменя така:
„Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице. От 4.01.2021 г. се допускат посещения на галерии, при използване на 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.

7. Създава се т. 9а:
„9а. Изключение от забраната по т. 9 се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа”.

II. Заповедта влиза в сила от 22.12.2020 г.

III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:
Надя Сотирова
Заместник-кмет на Община Годеч

Изготвили:
Ани Аспарухова
ст. експерт ПКВ