ЗАПОВЕД № 38/27.01.2021 - относно изменения и допълнения на Заповеди № 434 от 26.11.2020 ,№ 452 от 21.12.2020 и № 22 от 15.01.2021

ЗАПОВЕД  № 38
гр. Годеч, 27.01.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и във връзка със Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
     I. Изменям и допълвам моя Заповед № 434 от 26.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 452 от 21.12.2020 г. и Заповед № 22 от 15.01.2021 г.  както следва:
1. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.
2. Създават се т. 1г, 1д и 1е:
„1г. От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:
а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;
б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;
в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.
1д. От 04.02.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците, обучавани в слети паралелки в класовете на основната степен на образование, ако включват клас по т. 1г, както и присъствените посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие в групи от не повече от 6 деца и/или ученици.
1е. Занятията по т. 1г и 1д се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.”
3. Създават се т. 6а и 6б:
„6а. От 1.02.2021 г. се допускат посещенията в кината, при използване на 30% от общия им капацитет (места), спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.
6б. От 1.02.2021 г. се допуска и провеждането на групови занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, при използване на 30% от общия капацитет на помещенията, в които се провеждат и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. между участниците.”
4. Точки 8, 9 и 9а се изменят така:
„8. Посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на разстояние най-малко 2 метра между посетителите.
9. До 28.02.2021 г. се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, като се допускат доставки или взимане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.
9а. От 1.03.2021 г. се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, при използване на не повече от 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 м. между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.”
5. В т. 16 думите „Заповед №РД-01-675 от 25.11.2020 г.” се заменят със „Заповед №РД-01-51 от 26.01.2021 г.”
    II. Заповедта влиза в сила от 1.02.2021 г.
    III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
================================================================================