ЗАПОВЕД № 43 -- относно дейността на Спортния комплекс в град Годеч

ЗАПОВЕД  № 43
гр. Годеч, 01.02.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
НАРЕЖДАМ:
I. Отменям моя Заповед № 433 от 25.11.2020 г.
II. Спортния комплекс в град Годеч, община Годеч, УПИ I – за спорт, кв. 134, ул. „Спортист“ № 1, считано от 01.02.2021 г. да възстанови дейността си при стриктно спазване на противоепидемични мерки въведени със Заповеди на Министъра на здравеопазването.
III. Заповедта влиза в сила от 01.02.2021 г.
III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на управителя на „Спортни дейности“ в спортния комплекс в гр. Годеч – г-жа Петя Любомирова и жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ