ЗАПОВЕД № 60 -- за допълване на моя Заповед № 434 от 26.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 452 от 21.12.2020 г., Заповед № 22 от 15.01.2021 г. и Заповед № 38 от 27.01.2021 г. -- 19022021

ЗАПОВЕД  № 60
гр. Годеч, 15.02.2021 г.

        На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и във връзка със Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
       I. Допълвам моя Заповед № 434 от 26.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 452 от 21.12.2020 г., Заповед № 22 от 15.01.2021 г. и Заповед № 38 от 27.01.2021 г., както следва:
1. Създава се т. 1ж:
„1ж. Независимо от графика по т. 1г и при спазване на насоките по т. 1е, от 17.02.2021 г. се допуска провеждането на присъствени учебни занятия в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището“.
      II. Заповедта влиза в сила от 17.02.2021 г.
    III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===================================