ЗАПОВЕД № 89/01.03.2021г. -- Изменение и допълнение на Заповед № 434 от 26.11.2020 г

ЗАПОВЕД  № 89
гр. Годеч, 01.03.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и във връзка със Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
I. Изменям и допълвам Заповед № 434 от 26.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 452 от 21.12.2020 г., Заповед № 22 от 15.01.2021 г., Заповед № 38 от 27.01.2021 г. и Заповед № 60 от 15.02.2021 г. както следва:
1. Точка 2 се отменя.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при ползване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“.
4. Точка 9 се изменя така:
„9. Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки и нощни барове, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, не повече от 6 човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа. От 01.04.2021 г. се допускат и посещенията в дискотеки и нощни барове.“.
5. Точка 9а се отменя.
6. Точка 10 се изменя така:
„10. Посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50 % от капацитета им, носене на защитни маски за лице от персонала и посетителите и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа.“.
7. Точка 11 се изменя така:
„11. До 31.03.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в чужбина.“.
II. Заповедта влиза в сила от 01.03.2021 г.
III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
      Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Тодорова - Директор на дирекция СДОКМДТ и Началника на РУ на МВР - гр. Годеч


НАДЯ СОТИРОВА /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
съгласно Заповед № 72/19.02.2021 г.