ЗАПОВЕД № 119 -- относно задължително носене на защитна маска за лице на общинския пазар

ЗАПОВЕД  № 119
гр. Годеч, 12.03.2021 г.

     На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповеди на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-171 от 10.03.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Софийска област и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
I. Допълвам Заповед № 86 от 25.02.2021 г., както следва:
1. Точка II се допълва така:
„ И Заповеди на Директора на Регионална здравна инспекция – Софийска област.“
2. Създава се точка 1:
Считано от 00:00 часа на 12.03.2021 г. до 00:00 часа на 26.03.2021 г. се въвежда задължително изискване за носене на защитна маска за лице на общинския пазар.“
II. Заповедта влиза в сила от 12.03.2021 г.
III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Тодорова - Директор на дирекция СДОКМДТ и Началника на РУ на МВР - гр. Годеч

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
съгласно Заповед № 99/05.03.2021 г.

===========================================