ЗАПОВЕД № 127/19.03.2021 г. -- за преустановяване функционирането на общинския пазар -- 19032021

ЗАПОВЕД  № 127
гр. Годеч, 19.03.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с решение на Общинския щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID - 19) на територията на община Годеч от 17.03.2021 г.
НАРЕЖДАМ:
I. Да се преустанови функционирането на общинския пазар върху обособените за тази цел терени в гр. Годеч, считано от 22.03.2021 г. до второ нареждане.
II. Заповед № 86 от 25.02.2021 г., изм. и доп. със Заповед № 119 от 12.03.2021 г. се отменя.
III. Заповедта да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места върху обособените терени за общински пазар.
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч за изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
съгласно Заповед № 99/05.03.2021 г.
===========================