ЗАПОВЕД № 126/19.03.2021 г. -- за преустановяване провеждането на спортни мероприятия -- 19032021

ЗАПОВЕД  № 126
гр. Годеч, 19.03.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
НАРЕЖДАМ:
I. Допълвам Заповед № 43 от 01.02.2021 г., както следва:
1. Създава се точка 1 в т. II, както следва:
 „Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекираните спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. “
II. Заповедта влиза в сила от 22.03.2021 г.
III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на управителя на „Спортни дейности“ в спортния комплекс в гр. Годеч – г-жа Петя Любомирова и жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.


СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
съгласно Заповед № 99/05.03.2021 г.
============================================