ЗАПОВЕД № 150 -- възстановяване на дейността на Общинския пазар върху обособените за тази цел терени --- 12042021

ЗАПОВЕД   № 150
гр. Годеч, 12.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с решение на Общинския щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID - 19) на територията на община Годеч от 07.04.2021 г.
НАРЕЖДАМ:

I. Отменям моя заповед № 127 от 19.03.2021 г.
II. Общинския пазар върху обособените за тази цел  терени в гр. Годеч, считано от 12.04.2021 г. да възстанови дейността си при стриктно спазване на противоепидемичните мерки въведени със Заповеди на Министъра на здравеопазването.
III. Заповедта влиза в сила от 12.04.2021 г.
   Заповедта да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места върху обособените терени за общински пазар.
   Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Тодорова - Директор на дирекция  СДОКМДТ и Началника на РУ на МВР - гр. Годеч .

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г.
============================================================