Заповед № 190 -- провеждане на спортни състезания

ЗАПОВЕД № 190
Гр. Годеч, 29.04.2021 г.

        На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявената от Министерски съвет извънредна епидемична обстановка, и в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID 19,
НАРЕЖДАМ:

I. Отменям Заповед № 43 от 01.02.2021 г., допълнена със Заповед № 126 от 19.03.2021 г.
II. От 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г., в спортния комплекс в град Годеч, община Годеч, УПИ I – за спорт, кв. 134, ул. „Спортист“ № 1 спортните състезания за всички възрастови групи да се провеждат без публика. Изключение от забраната се допуска по отношение на провеждане на спортни състезания на открито, на които се допуска публика, при заемане на 30 % от местата, но не повече от 1 000 души на сектор, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.
III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на управителя на „Спортни дейности“ в спортния комплекс – г-жа Петя Любомирова и жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Общината и на входа на спортния комплекс.

    Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на РУ на МВР – гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА     /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгл. Заповед № 99/05.03.2021 г./