Заповед № 204 от 19.05.2021 г. - за изменение на Заповед № 190 от 29.04.2021 г.

ЗАПОВЕД  № 204
Гр. Годеч, 19.05.2021 г.
за изменение на Заповед № 190 от 29.04.2021 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявената от Министерски съвет извънредна епидемична обстановка, и в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID 19,
НАРЕЖДАМ:
I.  Точка II на Заповед № 190 от 29.04.2021 г. се изменя така:
„II. От 19.05.2021 г. до 31.05.2021 г., в спортния комплекс в град Годеч, община Годеч, УПИ I – за спорт, кв. 134, ул. „Спортист“ № 1 се допуска провеждането на спортни състезания с публика при заемане на не повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.“
II.  Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на управителя на „Спортни дейности“ в спортния комплекс – г-жа Петя Любомирова и жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Общината и на входа на спортния комплекс.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на РУ на МВР – гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА   /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Заповед № 99/05.03.2021 г.