ЗАПОВЕД № 238 -- за организацията и провеждането на празника на град Годеч „Видовден“ на 26 и 27 юни 2021 година, при спазване на въведените временни противоепидемични мерки

ЗАПОВЕД  № 238
гр. Годеч, 22.06.2021 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 62 от Протокол № 5/31.05.2021 г. на Общински съвет – Годеч, писмо с вх. № 32-00-31/04.06.2021 г. на Регионална здравна инспекция – Софийска област, Заповеди № РД-01-496 от 15.06.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-373 от 27.05.2021 г. и Заповед № РД-01-375 от 27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването
ОПРЕДЕЛЯМ:

 1.  Г-жа Надя Тодорова – директор на дирекция „Социални дейности, образование, култура и местни данъци и такси“ да изпълни дейностите по организацията и провеждането на празника на град Годеч „Видовден“ на 26 и 27 юни 2021 година, при спазване на въведените временни противоепидемични мерки съгласно Заповеди № РД-01-496 от 15.06.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-373 от 27.05.2021 г. и Заповед № РД-01-375 от 27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването с цел опазване живота и здравето на населението.
2.  Всички физически и юридически лица, участници в провеждането и изпълнението на празника на града, в т. ч. собствениците на атракциони и лицата осъществяващи търговска дейност, да бъдат запознати с въведените временни противоепидемични мерки със Заповеди № РД-01-496 от 15.06.2021 г.  за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-373 от 27.05.2021 г. и Заповед № РД-01-375 от 27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването, и да бъдат инструктирани за спазването им.
 3.  Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч, собствениците на атракциони и лицата осъществяващи търговска дейност, чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и други общественодостъпни места в града, в това число и социалната мрежа.
4.  Копие от настоящата заповед да бъде връчена на г-жа Надя Тодорова - директор на дирекция „Социални дейности, образование, култура и местни данъци и такси“ за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА  /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
съгласно Заповед № 99/05.03.2021 г.
=====================================================