Заповед № 346 от 01.09.2021 г. на Община Годеч

ЗАПОВЕД № 346 гр. Годеч, 01.09.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, писмо на Областния управител на Софийска област с изх. № 24-00-129#4/01.09.2021 г. и във връзка с Решение на Областния оперативен щаб – Софийска област от 01 септември 2021 г.

НАРЕЖДАМ:

I. Да се преустановят всички масови мероприятия – общински празници, събори, фестивали и други събития на територията на Община Годеч, считано от 01 септември 2021 г. до 30 септември 2021 г.

II. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на РУ на МВР – гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:

Надя Сотирова

Заместник-кмет на Община Годеч

Изготвили:

Ани Аспарухова

ст. експерт ПКВ