З А П О В Е Д № РД–01-534 за въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, считано от 12.10.2021 г. до 24.10.2021г.

З А П О В Е Д   № РД-01-534
на Директора на РЗИ - Софийска област

     На основание чл.63, ал.7 във връзка с ал.4, чл. 63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г.  ... ... ...
... ... ...
НАРЕЖДАМ:
     I.   Въвеждам следните допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, считано от 12.10.2021 г. до 24.10.2021г., както следва:
1. Преустановяват се провежданията на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
2. Преустановяват се провежданията на масови спортни събития на закрито. Спортните мероприятия на открито се провеждат без публика.
3. Посещенията на кина, театри и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещенията
4. Преустановяват се организирани групови посещения на музеи и галерии.
5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски и административни обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
6. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
7. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и други школи.
8. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
9. Събирания от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) се провеждат в присъствие на максимум 15 човека.
10. За учениците от Софийска област се въвежда ротационен принцип на обучение както следва:
- за периода от 12.10.2021 г. до 17.10.2021 г., класовете 1, 2, З, 4, 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 5, 6, 9, 10 и 11 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда;
- за периода от 18.10.2021 г. до 24.10.2021 г., класовете 1, 2, З, 4, 5, 7 и 10 клас се обучават присъствено, а класовете 6, 8, 9, 11 и 12 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда.
11. Детските градини и ясли са отворени, като работят при строго спазване на противоепидемични мерки.
12. Площадки за игра и паркове са отворени при специален режим на посещение - спазване на дистанция и избягване на струпване на хора;
13. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от Софийска област.
14. Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и въведени конкретни мерки, и др.).
15. Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на институцията и въведени конкретни мерки, и др.).
... ...
Вижте Заповед №РД-01-534 -- ТУК:

Вижте Заповед РД-01-748/02.09.2021 на Министъра на здравеопазването -- ТУК:
Вижте Заповед РД-01-74З/З1.08.2021  на Министъра на здравеопазването -- ТУК:
===============================