ЗАПОВЕД №399 -- относно функционирането на общинския пазар след 19.10.2021

ЗАПОВЕД  № 399
гр. Годеч, 18.10.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето и решение на Общинския щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID-19) на територията на Община Годеч от 13.10.2021 г.
НАРЕЖДАМ:
I. Да се преустанови функционирането на общинският пазар, който се разполага на ул. „Нишава“ от о.т. 525 до о.т. 527 (в участъка от моста на ул. „Игнат Емануилов“ до моста на ул. „Грамада“) и улица „Игнат Емануилов“.
II. Общинският пазар обособен върху терен находящ се в УПИ I - за обществено обслужване и озеленяване, кв. 138 по действащият регулационен план на гр. Годеч да продължи да функционира за посетителите и земеделските стопани, които предлагат плодове, зеленчуци и други селскостопански продукти, при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.
III. Заповедта влиза в сила от 20.10.2021 г.
       Заповедта да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места.
        Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на гл. инспектор Христо Кръстев – ВПД Началник на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ


Изтеглете
 заповед №399 -- ТУК:
==============================================================