Заповеди на Министъра на здравеопазването -- за изменение, допълнение и поправка на заповеди

Заповед №РД-01-915/ 09.11.2021 - за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г.

Заповед №РД-01-919/ 10.11.2021 - за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г.

===============================================