Текущи програми

      Настоящата Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Годеч през 2023 г. е приета на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
Програма е приета с Решение №2 по Протокол №1/31.01.2023 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Програма е актуализирана с Решение №53 по Протокол №6/30.05.2023 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Програма е актуализирана с Решение №84 по Протокол №9/31.08.2023 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте Програмата ТУК:

===============================

       Настоящата програма отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г, която съдържа:
1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
2. Описание на имотите, които Община Годеч има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия;
.... .... ....
Програмата е актуализирана с Решение №53 по Протокол №6/30.05.2023 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте Програмата  --  ТУК:
=============================================

      Настоящата програма отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.. Програмата се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
Настоящата Програма е приета с Решение №2 по Протокол №1/31.01.2023 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте ПРОГРАМАТА - ТУК:
Вижте препис от Протокол №1/31.01.2023 г. - ТУК:
====================================

 

      Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Годеч е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните. .. .. ..
... ... ...
      Програмата се изпълнява, съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните до приемането на нова програма. Срока на програмата се определя с постигането на заложените показатели в т. 8 ,,Мерки по програмата”, подт. 8.1. ,,Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез кастрация.”.

Вижте Програмата ТУК:

==============================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба на ОбС - Годеч № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени и устни предложения по Проекта за Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през  2022 г. Писмените предложения могат да се подават в деловодството в сградата на Община Годеч, град Годеч, пл. „Свобода“ 1 или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Вижте проекта на ПРОГРАМАТА -- ТУК:

       Община Годеч уведомява всички граждани, че на 26.01.2023 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

=================================================