ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи програми

      Настоящата Общинска програма за закрила на деца и ученици с изявени дарби за 2020 година на Община Годеч е разработена в съответствие с Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., постановление № 50 на Министерски съвет от 26 март 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година и съобразно Правила за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби на Община Годеч, приети от Общински съвет – Годеч с Решение № 12 от Протокол № 1/31.01.2019 г.
...

Вижте Програмата  ТУК:

==========================================

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020г,

Програма е приета с Решение № 3 по Протокол № 1 / 30.01.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Програма е актуализирана с Решение № 16 по Протокол № 2 / 27.02.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Програма е актуализирана с Решение № 48 по Протокол № 4 / 25.06.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте ТУК:

============================================

 

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020г, която съдържа:

Вижте ТУК:

==================================

    Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020г, която съдържа:
         Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
         Описание на имотите, ...

Вижте ТУК:

=======================================