Център за услуги и информация - тел. 072923470

                                                                                                                  

Обратна връзка

Адрес: пл. Свобода №1 Град Годеч Област София Република България Пощенски код: 2240
E-mail: office@godech.bg Телефон: (+359) 072922300 Факс: (+359) 072923513
Информация:
Също така можете да използвате и e-mail: obshtina_godech@abv.bg

 • Кмет:  Радослав Василев Асенов -- Тел: 072922300

  Заместник-кмет:  Надя Велкова Сотирова  -- Тел:  072922277

  Заместник-кмет:  Крум Милушев Крумов  -- Тел:  072922300

  Финансов контрольор:  Стефко Грозев Шишков  -- Тел:  072923448

  Секретар::  Валя Цветанова Манова  -- Тел:  072923472

  Старши специалист „ОМП”:  Драгомир Георгиев Аспарухов -- Тел:: ..........

 • Кмет на кметство с.Гинци:  Георги Евтимов Тодоров  -- Тел: 072998053

  Кмет на кметство с.Шума:  Йорданка Димитрова Андреева  -- Тел: 072922224

  Кметски наместник с.Мургаш:  Юлиян Илиев Йорданов  -- Тел: 072923452

  Кметски наместник с.Каленовци:  Димитър Николов Иванов  -- Тел: 072923512

  Кметски наместник с.Туден:  Василка Асенова Василева  -- Тел: 072922126

  Кметски наместник с.Губеш: ..... ..... ..... -- Тел: 072922300

  Кметски наместник с.Голеш:  Таня Велинова Тагарова  -- Тел: 072998079

  Кметски наместник с.Комщица:  Милка Игнатова Асенова  -- Тел: 0879120349

  Кметски наместник с.Бракьовци:  Иван Соколов Господинов -- Тел: 072922254


 • Дирекция "Териториално устройство и европейски проекти"

  Директор на дирекция Ангел Радков Ангелов -- Тел: 072922213

  Главен архитект: Ирина Борисова Цветкова -- Тел: 072998051

  Старши експерт: „Екология” Емилия Радкова Николова  -- Тел: 072998051

  Старши експерт: „Общинска собственост” Надя Симеонова Станкова -- Тел: 072922286

  Старши експерт: „Проекти” инж. Илиана Викторова Григорова -- Тел: ...........

  Главен специалист: „Кадастър, регулация, геодезия” Красимир Владимиров Методиев -- Тел: 072922286

  Главен специалист: “Незаконно строителство” Ангелина Светославова Костадинова -- Тел: 072922286

  Главен специалист: „Проекти” Катя Илиева Трайкова -- Тел: 072922286

  Младши експерт: „Проекти” Александра Ивайлова Петрова -- Тел: ...........

  Специалист: Валентина Георгиева Георгиева -- Тел: 072922286

  Дирекция "Социални дейности, образование, култура и местни данъци и такси"

  Директор на дирекция: Надя Асенова Тодорова -- Тел: 072922252

  Старши експерт „Местни Данъци и Такси”: Теодора Василева Василева -- Тел: 072922046

  Счетоводител „Местни приходи”: Ангелина Симеонова Борисова -- Тел: 072922046

  Ст.специалист „Събирач данъчни приходи”: Анета Дойчева Георгиева -- Тел: 072922046

  Старши експерт „Просвета, култура и вероизповедание”: Ани Йорданова Аспарухова -- Тел: ..............

  Старши специалист „ЕСГРАОН”: Диана Витанова Георгиева  -- Тел: 072922207

  Специалист "Търговия и Туризъм":  Габриела Мартинова Владимирова   -- Тел: 072922014

  Изпълнител:  „Домакин-архивар”  Мариана Йорданова Динчева  -- Тел: 072922014

 • Дирекция "Административно обслужване и финансово-стопански дейности"

  Директор на дирекция:  Цветомира Николаева Сергиева

  Главен счетоводител: Лъчезар Ангелов Панайотов -- Тел: 072923448

  Старши експерт: „Системен администратор” Георги Ангелов Стефанов -- Тел: 072923470

  Старши специалист: „Човешки ресурси” Камелия Симеонова Русимова -- Тел: 072923503 

 • Специалист: „Човешки ресурси” Аделина Ивайлова Георгиева -- Тел: 072923503 

  Старши специалист: „Деловодител” Нели Петрова Ангелова -- Тел: 072923470

  Младши експерт: „Документооборот” Лили Асенова Павлова -- Тел: 072922300

  Старши счетоводител: Костадинка Богданова Ставрева -- Тел: 072922270

  Старши счетоводител:  Мария Пламенова Стефанова  -- Тел: 072922270

  Старши счетоводител-касиер: Анна Станоева Траянова  -- Тел:  072923470