Loga-sporten-kompleks-godech

 

Проект №23/321/01390/ 27/11/2012 г. „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр. Годеч, община Годеч“

Бенефициент: Община Годеч
Стойност на проекта: 5 739 020,57лева
Период на изпълнение: 27.11.2012г. – 15.07.2015г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Развитие на селските райони.


Тази страница е създадена в рамките на проект №23/321/01390/27/11/2012г. „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр. Годеч”, който се осъществява по Мярка 321 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.