Съобщения-Общински съвет

П О К А Н А 
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.08.2023 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 107 / 16.08.2023г. (08-00-1054 / 16.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средствата от европейския съюз към 31.12.2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 111/ 24.08.2023г. (08-00-1089/ 24.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация, считано от 01.10.2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 110/ 24.08.2023г. (08-00-1091/ 24.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 121 / 25.08.2023г. (08-00-1104 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Сключване на договор с превозвач в условията на спешна мярка.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане на Доклад с вх.№ 115 / 25.08.2023г. (08-00-1098 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на бюджет на Община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 116 / 25.08.2023г. (08-00-1099 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч, за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби, към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 г.).
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 117 / 25.08.2023г. (08-00-1100 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с № 102, с площ от 17.16 кв. м, находящо се на I (първи) етаж в сградата на бивша поликлиника, в УПИ I- за Районна болница и поликлиника, кв.63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 100 / 14.07.2023 г. (08-00-915 / 14.07.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП на град Годеч в квартали 76а, 78, 78а и 78б /Част от околовръстен полигон на махала „Додовица“, гр.Годеч/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101 / 14.07.2023 г. (08-00-914 / 14.07.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 113.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 118 / 25.08.2023 г. (08-00-1101 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 121.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 119 / 25.08.2023 г. (08-00-1102 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Гинци в квартал 50.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 120 / 25.08.2023 г. (08-00-1103 / 25.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Разбоище в квартал 2.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 113 / 24.08.2023г. (08-00-1093 / 24.08.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
14. Други
14.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.08.2023 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

25.08.2023 г.

===========================================

П О К А Н А     

      На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, председателят на Общински съвет - Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2022 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 22.08.2023 година.

     Обсъждането ще се проведе на 24.08.2023 г. от 17.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч /стая №217, втори етаж/ гр.Годеч, пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА /П/
Председател на Общински съвет-Годеч


ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
Докладна записка от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч
Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2022г.
Приложение №2 – Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2022г.
Приложение №3 – Отчет на поименния списък на капиталовите разходи към 31.12.2022 г.
Приложение №4 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г.
Приложение №14 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2022 година.

Дата на публикуване: 16.08.2023 г.
==================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация
 
      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21.07.2023г одина от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
    1. Разглеждане Предложение с вх.№ 99 / 14.07.2023 г. (08-00-916/14.07.2023 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на община Годеч относно:Провеждане на търгове по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година.
Вносител: Заместник-кмет на община Годеч 
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 100/14.07.2023г. (08-00-915/14.07.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартали 76а, 78, 78а и 78б / Част от околовръстен полигон на кв. "Додовица", гр. Годеч /.
Вносител: Кмета на Община Годеч 
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101/ 14.07.2023 г. (08-00-914/ 14.07.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 113.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    4. Други
4.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 
Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 20.07.2023 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.
 
                      Мария Владимирова
                      Председател на ОбС – Годеч
 
14.07.2023 г.
===============================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27.06.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 95/21.06.2023г. (08-00-822/21.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на план на приходите и разчет на разходите на Община Годеч за 2023 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 92/19.06.2023г. (08-00-810/19.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 93/19.06.2023г. (08-00-811/19.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ 930 кв.м., представляващ УПИ /парцел/ VI-304, в кв. 28, по действащия регулационен план на с. Гинци, община Годеч, Софийска област, без построената сграда и отстъпеното право на строеж в имота.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 94/20.06.2023г. (08-00-817/ 20.06.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Одобряване на експертна пазарна стойност на 79/3038 кв.м. идеални части от земя -  частна общинска собственост, представляващ част от УПИ /парцел/  X – за ОЖС, целият с площ от 3 038 кв.м, находящ се в кв. 42 по плана на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 95/21.06.2023 г. (08-00-825/ 21.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч, за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби, към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 г.).
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Други
6.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.    

   Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 26.06.2023 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

 21.06.2023 г.
===============================================  

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.05.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 85 / 22.05.2023г. (08-00-716 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Участие на Община Годеч в Сдружение „Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман“ и определяне на представител на Община Годеч в колективния върховен орган на сдружението.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 84 / 22.05.2023г. (08-00-714 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Продължаване срока на действие на разрешителни за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 86 / 22.05.2023г. (08-00-717 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 87 / 22.05.2023г. (08-00-718 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на план на приходите, разчет на разходите и на разпределението на средствата за капиталови разходи на Община Годеч за 2023 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№90 / 23.05.2023 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център-Годеч”ЕООД за 2022 година.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 88 /22.05.2023 г.от Мария Владимирова-председател на ОбС-Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 79 / 22.05.2023 г. (08-00-704/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 105.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 82 / 22.05.2023 г. (08-00-712/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 132.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 83 / 22.05.2023 г. (08-00-713/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Голеш в квартал 9.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 81 / 22.05.2023 г. (08-00-711/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП на село Разбоище в квартали 7 и9.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 77 / 22.05.2023 г. (08-00-698 / 19.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 78 / 22.05.2023г. (08-00-699 / 19.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2023/2024 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

13.Разглеждане на Предложение с вх.№ 75 / 22.05.2023 г. (08-00-696 / 19.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2023-2025 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

14.Разглеждане на Предложение с вх.№ 80 / 22.05.2023 г. (08-00-710/22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

15.Разглеждане на Предложение с вх.№ 76 / 22.05.2023 г. (08-00-697 / 19.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на План за действие на Община Годеч за периода 2023-2030 г. в изпълнение на Областната стратегия на Софийска област за равенство, приобщаване и участие на ромите.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
16. Други
16.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.05.2023 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
      
      Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

23.05.2023 г.
==================================================================

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 12.04.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

    1. Разглеждане Предложение с вх.№ 65 / 05.04.2023 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Решение №30 и Решение №31, върнати за ново обсъждане в общински съвет със Заповед №ВР-14 / 29.03.2023 година на Областния управител на Софийска област.
Вносител: Председател Общински съвет
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
    2. Разглеждане Предложение с вх.№ 49 / 14.03.2023 г. от Тодор Тодоров - общински съветник относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райна Здравкова Димитрова.
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    3. Разглеждане Предложения с вх.№ 48 / 14.03.2023 г. и вх. № 66 / 05.04.2023 г. от общински съветници относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч.       
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 64 / 05.04.2023 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от 01.01.2022 – 31.12.2022 година
Вносител: Председател на Общински съвет
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
    5.  Разглеждане на Предложение с вх.№ 57 / 05.04.2023 г. (08-00-499 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/27.09.2022 г. за планираните дейности и разходи за 2023 г. на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващия орган на ПРСР за периода 2014-2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 58 / 05.04.2023 г. (08-00-500 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на временна финансова помощ на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнение на одобрено проектно предложение № BG06RDNP001-19.610-0017  „Подготовка на стратегия за местно развитие с участието на местната общност на територията на общини Берковица, Годеч, Драгоман“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    7. Разглеждане на Доклад с вх.№ 67 / 05.04.2023 г. (08-00-510 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на План на приходите и Разчет на разходите на Община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 61 / 05.04.2023 г. (08-00-503 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на експертна пазарна стойност на 79/3038 кв.м. идеални части от недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/  X – за ОЖС с площ от 3 038 кв.м, находящ се в кв. 42 по плана на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 55 / 05.04.2023 г. (08-00-496 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ: павилион със застроена площ от 68.00 кв. м., в имот № 473 по плана на град Годеч, находящ се на ул. „Нишава” гр. Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 56 / 05.04.2023 г. (08-00-497 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 16 / шестнадесет / кв.м, бивш зъболекарски кабинет, находящо се в двуетажна масивна сграда, построена през 1962 г., със ЗП от 220 кв.м., попадаща в УПИ/парцел/ IV- за читалище и кметство, в кв. 31, по действащия регулационен план на с. Гинци.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 59 / 05.04.2023 г. (08-00-501 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 60 / 05.04.2023 г. (08-00-502 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Агенция по заетостта.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62 / 05.04.2023 г. (08-00-505 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 127.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 63 / 05.04.2023 г. (08-00-506 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на с.Бърля, квартал 12 и 13.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 68 / 05.04.2023 г. (08-00-509 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”
    16. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 54 / 05.04.2023 г. (08-00-494 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”
    17. Други
17.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 10.04.2023 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.      

      
                                                Мария Владимирова
                                                Председател на ОбС – Годеч

06.04.2023 год.
==================================================

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


     Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16.03.2023 година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:
   
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 48 / 14.03.2023 г. от Тодор Тодоров - общински съветник относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч.       
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 49 / 14.03.2023 г. от Тодор Тодоров - общински съветник относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райна Здравкова Димитрова.
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”   
    Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 16.03.2023 г. от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 

                                        Председател на ОбС – Годеч
                                        Мария Владимирова 
14.03.2023 г.
=====================================================

Изтеглете Поканата от ТУК

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28.02.2023 година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 42/22.02.2023 г. (08-00-313 /22.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Годеч за 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 28 /21.02.2023 г. (08-00-287/21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет-Годеч, приети през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

3. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 41/ 22.02.2023 г. (08-00-312 /22.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности на Община Годеч за периода 2024 г. - 2026 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 39 / 21.02.2023 г. (08-00-300/ 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на Разчет за извършване на авариен текущ ремонт на тръбни водостоци на път SFO1120 /Годеч-Лопушня-Шума/ и път SFO3125 /Годеч-Върбница/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44/ 22.02.2023 г. (08-00-315/ 22.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на работен проект за обект: Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 45 / 22.02.2023г. (08-00-316 / 22.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Разходване на месечните отчисления по  чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за 2023 г., съгласно разпоредбите на § 60 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за закупуване на специализирана метачна машина.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 33 / 21.02.2023г. (08-00-292 / 21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот с площ от 70 кв.м., придаващ се по регулация към УПИ XXXVIII-13, кв.4 по действащия регулационен план на гр. Годеч, квартал „Молак”, Софийска област.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 34 / 21.02.2023г. (08-00-293 /21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот с площ от 70 кв.м., придаващ се по регулация към УПИ XVII-39, кв.4 по действащия регулационен план на с. Разбоище, община Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/ 21.02.2023 г. (08-00-289 / 21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с  № 208, с площ от 17.16 кв. м, находящо се на II (втори) етаж в сградата на бивша поликлиника, в УПИ I- за Районна болница и поликлиника, кв.63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 31/ 21.02.2023 г. (08-00-290 / 21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение № 2, с площ от 27 / двадесет и седем / кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом, попадаща в първа зона на гр. Годеч, УПИ I, кв.132а, по действащия план на гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

11. Разглеждане Предложение с вх.№ 32/ 21.02.2023 г. (08-00-291 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг  на имот публична общинска собственост-помещение, с площ 185 кв.м., находящо се в сградата на Младежки дом на пл. „Свобода“ № 4, гр. Годеч, УПИ I, кв.132а по плана на гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 27/21.02.2023 г. (08-00-284/21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Сключване на договор с превозвач в условията на спешна мярка.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 40/ 21.02.2023 г. (08-00-285/ 21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч, за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби, към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 г.)
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 35/ 21.02.2023 г. (08-00-294 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартали 76а, 78, 78а и 78б / Част от околовръстен полигон на кв. "Додовица", гр. Годеч /.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36/ 21.02.2023 г. (08-00-295 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на гр. Годеч в квартали 53 и 57.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

16. Разглеждане на Предложение с вх.№ 37/ 21.02.2023 г. (08-00-296 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на село Гинци в квартал 50.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/ 21.02.2023 г. (08-00-297 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на село Комщица в квартал 23.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

18.Разглеждане на Предложение с вх.№ 43/22.02.2023г. (08-00-314/22.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН за 2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Младежта и спорта”

19. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 25/ 13.02.2023 г. (08-00-219 / 13.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

20.  Разглеждане Предложения с вх.№ 152 / 23.11.2022г.и вх.№ 24 / 06.02.2023 г. от общински съветници относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

21.  Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 25/ 13.02.2023 г. (08-00-219 / 13.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализирана Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

22. Други
22.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.02.2023 г. от 17,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
       

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

22.02.2023 г.
==========================================================