ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения-Общински съвет

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 27.02.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 47/10.01.2020г. (08-00-35/10.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 година за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
              ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
2. Представяне Програма за управление на Община Годеч през периода 2019–2023 година. /вх.№68/04.02.2020г. (08-00-148/04.02.2020 г.)
Вносител: Кмета на община Годеч
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 75/18.02.2020 г. (08-00-228/18.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 69/18.02.2020 г. (08-00-222/18.02.2020 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Годишен план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ.
Вносител: Зам.-кмет на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 70/18.02.2020 г. (08-00-223/18.02.2020 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на списък с пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване през стопанската 2019/2020 година.
Вносител: Зам.-кмет на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 73/18.02.2020 г. (08-00-226/18.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Експертна пазарна стройност на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ I- за общежитие, кв.37 по плана на гр.Годеч.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 77/20.02.2020 г. (08-00-236/20.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработването на план за застрояване на ПИ – с.Шума, с цел промяна предназначението на имота.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 78/20.02.2020 г. (08-00-237/20.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение на ПУП на град Годеч в кв.105.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 71/18.02.2020 г. (08-00-224/18.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 74/18.02.2020г. (08-00-227/18.02.2019 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по мярка 19.2 – 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” към Стратегия за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч”.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 76/18.02.2020 г. (08-00-229/18.02.2020г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проектно предложение от Фонд „Социална закрила”.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
12. Разглеждане Предложение с вх.№ 72/18.02.2020г. (08-00-225/18.02.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен отчет по изпълнение на мерките, заложени в Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд за 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Други
13.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   
   
      Зам.-Председател на ОбС – Годеч:
      Коци Костадинов 
20.02.2020 г.
==================================================

Решение №1024 от 24.07.2019 г. на  АССО

====================================

Решение №1013 от 24.07.2019 г. на  АССО

=========================================================

     На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба/23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, председателят на Общински съвет-Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2018 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 09.09.2019 година.
Обсъждането ще се проведе на 12.09.2019 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч /стая №217, втори етаж/; пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
Председател на Общински съвет-Годеч
 
ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
Докладна записка от Надя Сотирова – За Кмет на Община Годеч, съгласно Заповед №310/12.08.2019 г.
Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2018 г.
Приложение №2 – Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2018 г.
Приложение №3 – Отчет за поименният списък на капиталовите разходи към 31.12.2018 г.
Приложение №4 – Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейският съюз за 2018 г.
Приложение №5 – Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Годеч за 2018 г.
Приложение №17 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2018 година

Дата на публикуване:03.09.2019 г.
====================================================

 

В изпълнение на Решение № 82 по Протокол № 6/28.08.2019 г. от заседание на Общински съвет - Годеч

   Общински съвет – Годеч открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд при следните правила :

Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Годеч, която попада в рамките на съдебния район на Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на  Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.8.да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд. ...

Вижте обявлението ТУК:

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд
Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Костинброд

=============================================================

Решение 756 от 03.06.2019 г. на АССО - Вижте ТУК:

========================================