ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПРЕДМЕТ:  „Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2021 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 15.04.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 13:30 часа на 16.04.2020 г.

Решение 
Обявление 
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Технически спецификации 
Проект за Договор 
МЕТОДИКА  
espd-request  

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  

ПРЕДМЕТ:  „ Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч  и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа “
Забележки: Поръчката е разделена на три обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 15.04.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 16.04.2020 г.

Решение                                 -  2020-03-20
Обявление                              -  2020-03-20
Образци за изтегляне           -  2020-03-20
Документация за участие    -  2020-03-20
Технически спецификации  -  2020-03-20
Проект за Договор  о.п.1        -  2020-03-20
Проект за Договор  о.п.2       -  2020-03-20
Проект за Договор  о.п.3        -  2020-03-20
МЕТОДИКА                              -  2020-03-20
espd-request                           -  2020-03-20

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „ Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II - етап 10

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 08.04.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 13:30 часа на 09.04.2020 г.

Решение
Обявление
Образци за изтегляне
Документация за участие
Технически спецификации 
Проект за Договор 
МЕТОДИКА 
Работен Проект - 1 част
Работен Проект - 2 част
Работен Проект - 3 част 
Работен Проект - 4 част 
Работен Проект - 5 част  

Към цялата документация

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти

ПРЕДМЕТ:  „Доставка на горива за автомобилите и машините, собственост на Община Годеч”
Забележки: Доставката на течните горива е обособена в три позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 19.03.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 20.03.2020 г.

Обява за общ. поръчка 
Документация за участие 
Технически спецификации
Образци за изтегляне 
Проект за Договор

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:  „ Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 25.03.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 26.03.2020 г.

Решение                                 
Обявление                             
Образци за изтегляне          
Документация за участие    
Технически спецификации 
Проект за Договор               
МЕТОДИКА                            
Работен Проект - 1 част       
Работен Проект - 2 част     
Работен Проект - 3 част    
Количествени сметки         
Спецификации оборудване