ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

  Извадка от  Неофициален раздел, бр.29 от 27.03.2020г. на ДВ    

      Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 26 от протокол № 2 от 27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на с. Бракьовци в квартали 2, 3 и 4, както следва:
Премахва се улица с о.т. № 9, 10, 12, 13 и 36. Създава се нова улица с о.т. № 8, 154, 153, 152, 151 и 11. Създава се нова улица с о.т. № 150 и 151. Създава се нова задънена улица с о.т. № 152 и 12. Премахват се УПИ I-12, II-22, III-23, IV-25, V-58 и VI-59, 60 в квартал 3. Обединяват се квартали с № 2 и 3, като се премахва квартал 3. Премахват се УПИ XII-24 и XIII-57 от квартал 2. Изменя се регулацията на УПИ VI-8, VII-9, VIII-10, IX-11, X-22, XI-23 и XIV-59, 60 в квартал 2. Образуват се нови УПИ с № XII-24, 25, XIII-57, 58, XV-13, 14, 15 и XVI-12 в квартал 2. Изменя се регулацията на УПИ I-21 в квартал 4. Премахва се терен за озеленяване в квартал 4.
       Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината.
       На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административния съд – София област.

===================================================================================

О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
__________________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


З А П О В Е Д  № 106
гр. Годеч, 26.03.2020 г.
за изменение на Заповед № 85 от 14.03.2020 г., допълнена със Заповед № 93 от 18.03.2020 г., изменена със Заповед № 95 от 19.03.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
І.      Изменям моя Заповед № 85 от 14.03.2020 г., допълнена със Заповед № 93 от 18.03.2020 г., изменена със Заповед № 95 от 19.03.2020 г., като удължавам срока по т. II на въведените противоепидемични мерки на територията на община Годеч до 12.04.2020 г. включително.
II.    Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й пред сградата на общинската администрация.
      Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч. 

                        РАДОСЛАВ АСЕНОВ  /П/
                       КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
================================================================

О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
__________________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД  № 103
гр. Годеч, 25.03.2020 година

       На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, моя Заповед № 75/24.03.2020 г. и предложение на сформирания с моя Заповед № 74 от 10.03.2020 г. общински щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID 19),
Н А Р Е Ж Д А М:
1.    Провеждането на заседанията на назначените комисии за провеждане на процедурите на обявените обществени поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки, да се извършва в голямата заседателна зала, намираща се на втори етаж в сградата на общинската администрация при повишени мерки за биологична сигурност.
2.    Преди и след всяко провеждане на заседание, в заседателната зала да се  извършват засилени задължителни хигиенни мероприятия и дезинфекция.
3.     Всички членове на комисиите и лицата, присъстващи на публичните им заседания да спазват засилена лична хигиена и дезинфекция и използват лични предпазни средства (предпазни маски, ръкавици и други), а на тези, които не разполагат с такива, същите да им бъдат предоставени от общинската администрация преди да влязат в заседателната зала. 
         Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч и да се постави на информационното табло пред сградата на общинската администрация.
           Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова -заместник-кмет на Община Годеч и председател на общинския щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус  (COVID 19).
Настоящата Заповед влиза в сила от деня на издаването й и е със срок на действие  до второ нареждане.

                           РАДОСЛАВ АСЕНОВ       /П/
                           КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

    Във връзка с публикувания на 20.03.2020 г. от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, влизащ в сила от 13.03.2020 г. уведомяваме заинтересованите лица, за следните изменения и възможности,  свързани с дейността на Дирекция „Бюро по труда”:
1.    За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат. Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения  при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок.
2.    Заявления за регистрация се подават чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез:
2.1.   Официалния сайт на АЗ;
2.2.   Чрез новата електронна услуга на АЗ и ДАЕУ(Държавна агенция за електронно управление);
2.3.   По електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).
3.     Заявлението за получаване на парично обезщетение за безработица, което досега се подаваше в ТП на НОИ вече може да се подаде по следните начини:
 в НОИ по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/
 на хартиен носител в дирекция „Бюро по труда“ или филиал.
  В Дирекция „Бюро по труда” Своге всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа е на разположение и служител на ТП на НОИ. В останалите часове и за филиала в гр.Годеч заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица, заедно с придружаващите документи се приема от служител на бюрото по труда и се предава по служебен път на ТП на НОИ.Заявлението и другите формуляри, свързани с получаване на ПОБ могат да се намерят и на сайта на НОИ - https://www.nssi.bg/forusers/forms/120-unemployment.
 Данни за контакт:
ДБТ Своге
тел.: 0726/22568, ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
          филиал Годеч: 0729/22175, ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
=================================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Уважаеми съграждани,
 МВР промени формата на декларацията за преминаване през КПП в областните градове. Обновената бланка е публикувана на сайта на МВР - www.mvr.bg. При невъзможност да се снабдите с новата декларация, бланки от нея може да получите от дежурните по общински съвет за сигурност, в сградата на общинска администрация.
     Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ (служебна карта, пропуск), който носят в себе си.
     Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.
     Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.
Телефони за връзка с оперативния дежурен – 0888 803603; 07292 2264
============================================================

До жителите на Община Годеч

    Уважаеми съграждани,
    Приятели,

    Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.  Въпреки предприетите мерки и усилията на много институции по предотвратяване разрастването на епидемията от коронавируса COVID-19, според прогнозите на здравните власти, пикът тепърва предстои.
Ресурсите на държавата и на нас-местната власт, обаче са ограничени. Голяма е вероятността в скоро време много наши приятели, съседи, близки и роднини да имат нужда от вашата помощ и подкрепа.
    Заради това се обръщам към всеки един от вас, които бихте искали и можете да помогнете, да се включите в кампанията по набиране на доброволци за осигуряването на социален патронаж на най-рисковата група-възрастните ни съграждани, като при необходимост  разнасяте храна по домовете им, снабдявате с продукти от първа необходимост и други дейности.
    От доброволци имат нужда и българските лекари и медицински персонал, както и служителите от Регионалните здравни инспекции, които поемат най-тежките случаи, с риск за своя живот и здраве и този на членовете на техните семейства. Ключово за ограничаване на епидемията е осигуряването на дезинфекция на нашите населени места и навсякъде, където има струпване на хора.
    Ако сте готови да се включите като доброволци, моля, пишете на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или позвънете на телефон 0893021010.
    Важно е да посочите вашите три имена, своите професионални умения и телефон за връзка.
   
За всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани при възникване на необходимост, са осигурени необходимите предпазни средства.
    Остава ни надеждата, с оглед на предприетите ограничителни мерки, че няма да се стига до необходимост от ангажиране на доброволчески групи, но сме длъжни да бъдем подготвени.
    В момент на кризи българите сме доказвали, че можем да бъдем единни, да си помагаме взаимно и да се справяме с далеч по-големи рискове и опасности. Сигурен съм, че с общи усилия, с готовността на всеки да помогне, ще се справим и с тази епидемия, която промени живота на целия свят.

Благодаря на всеки от Вас, който е готов да участва в тази хуманна мисия!     

                                                                                                       РАДОСЛАВ АСЕНОВ
                                                                                                      КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
======================================================

Подкатегории