Съобщения

Featured

ПОКАНА - Фестивал на българския фолклор, традиции и занаяти -- 25 юни 2024 год. -- Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"

      Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ кани всички ценители на българския фолклор, традиции и занаяти, всички любители на кулинарното изкуство да се присъединят, като гости на фестивала.

Фестивалът ще се проведе на 25 юни 2024 г., от 16:00 часа, в град Годеч, площад „Свобода“.

      На фестивала ще се докоснете до традиционни обичаи и занаятчийски изделия, ще опитате местни гозби и продукти, произведени на територията на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“.

Бъдете наши гости!
С уважение,
Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"
град Берковица, ул."д-р Иван Панов" № 1
тел.0884 415 261

Вижте ТУК:

==================================================

Featured

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение "МИГ-Берковица, Годеч, Драгоман" -- 13062024

Управителният съвет на Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман
свиква редовно общо събрание на 25.06.2024 г. от 14:00 часа
в Заседателна зала на общинска администрация – Годеч.

Вижте поканата  ТУК:

=============================

ЗАПОВЕД № РД-232 -- преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Годеч -- 11062024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-232
гр. Годеч, 05.06.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Глава втора. Раздел I. Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7. Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, във връзка с уведомление до кметовете на общини за започване преброяването на безстопанствените кучета на територията на страната на Заместник-министъра на земеделието и храните, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните и обявление за преброители на безстопанствени кучета на територията на община Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

I.   Определям комисия в състав:
Председател: инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП
Членове:
1. Емилия Николова – старши експерт ,,Екология” в дирекция ТУЕП
2. Георги Тодоров – кмет на с. Гинци
3. Йорданка Андреева – кмет на с. Шума
4. Димитър Иванов – кметски наместник на с. Букоровци и с. Каленовци
5. Василка Василева – кметски наместник на с. Туден и с. Разбоище
6. Юлиян Йорданов – кметски наместник на с. Мургаш и с. Върбница
7. Таня Тагарова - кметски наместник на с. Голеш, с. Връдловци, с. Станинци и с. Ропот
8. Милка Асенова - кметски наместник на с. Бърля, с. Комщица и с. Смолча
9. Иван Господинов - кметски наместник на с. Бракьовци
II.   Задачи за изпълнение:
2.1. Определената комисията в т. I от настоящата Заповед да извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Годеч. При преброяването да се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик. За целите на преброяването да се използва примерната методика за преброяване на безстопанствените кучета на територията на Република България, съгласно Националната програма, като задължително да се отчита приблизителната възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.
2.2. Резултатите от преброяването на безстопанствените кучета да бъдат отразени в протокол, който да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и да бъде предоставен на Областна дирекция по безопасност на храните – София област, в сроковете определени в Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
III.   Срок за изпълнение на задачите: до 30.06.2024 г.
IV.   Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
V.   Настоящата Заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

================================================

Featured

ОБЯВЛЕНИЕ за избор на съдебни заседатели към Софийски окръжен съд -- 04062024

дата на публикуване: 04.06.2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 58 по Протокол № 5 / 29.05.2024 г. от заседание на Общински съвет - Годеч,

      Общински съвет – Годеч открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Софийски окръжен съд при следните правила за нейното провеждане:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Годеч, която попада в рамките на съдебния район на Софийски окръжен съд;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Софийски окръжен съд;
1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Софийски окръжен съд;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърдени с решението образци на документи, както следва:
2.1. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №2);
2.2. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №3);
2.3. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №4).

3. В срок до 30.06.2024 г., кандидатите за съдебни заседатели в Софийски окръжен съд подават до Общински съвет – Годеч заявление за кандидатстване за съдебен заседател по образец, съгласно чл. 7а от Наредба №7 от 28 септември 2017 г. за съдебните заседатели (Приложение №1), заедно със следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Годеч да се обръща за препоръки (Приложение №4);
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие (Приложение №3);
3.7. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
3.8. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №2).

• Документи /за изтегляне/ за кандидатстване за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд
1. Приложение №1
2. Приложение №2
3. Приложение №3
4. Приложение №4

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА /п/
Председател на Общински съвет – Годеч

===================------------------=====================

Featured

ЗАПОВЕД № РД-210 -- Временно преустановяване на спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици - „Мали Ком“, „Александър Милев“ и „1-ви май“ -- 28052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-210
гр. Годеч, 28.05.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № Д-57/17.05.2024 г., сключен между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД с предмет: „СМР на обект: Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч“

Н А Р Е Ж Д А М:

    I. Временно да се преустанови спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици в град Годеч: улица „Мали Ком“ от о.т. 333 до о.т. 381 и от о.т. 324 до о.т. 333 /от кръстовището с улица „Софийско шосе” до кръстовището с улица „Додовица”/, улица „Александър Милев“ от о.т. 321 до о.т. 353 /от кръстовището с улица „Софийско шосе” до кръстовището с улица „Тинтява”/ и улица „1-ви май“ от о.т. 336 до о.т. 339 /от кръстовището с улица „Мали Ком” до кръстовището с улица „Отец Паисий”/, за времето от 29.05.2024 г. до приключване на строително-монтажните дейности на обекта или отмяна на настоящата заповед.
   II. Настоящата заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на Изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
    III. Изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
    IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция „Териториално устройство и европейски проекти“ към Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=======================================================

Подкатегории