Съобщения

ЗАПОВЕД № РД-63 -- Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч

Вижте Списък-приложение -- ТУК

З А П О В Е Д
№ РД-63

гр. Годеч, 21.02.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и във връзка с писмо от инж. Антон Колдов, директор на ТП Държавно горско стопанство – Годеч, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 53.00-03 от 29.01.2024 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

     I. Забранявам пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч, съгласно списъка, неразделна част от настоящата заповед.
      II. Срок за изпълнение: до 31.12.2024 г.
   III. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на община Годеч чрез публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Годеч и поставянето ѝ на информационното табло пред сградата на Община Годеч и пред кметствата по населени места.
   IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметските наместници и директора на ТП Държавно горско стопанство – Годеч за сведение и изпълнение. На основание чл. 125, ал. 4 от Закона за горите настоящата заповед да се предостави на Регионална дирекция по горите – София и Регионална инспекция по околната среда и водите – София.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=====================================

 

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.02.2024г.

материали за заседанието -- ТУК

Допълнително постъпили материали

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.02.2024 година от 13,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36/12.02.2024 г. (08-00-206/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 42/15.02.2024 г. (08-00-243/15.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ западно крило на първия етаж /партер/, с площ от 122 кв.м, състоящо се от оперативен салон, една стая със западно изложение, една стая в северозападния ъгъл и сутерен – две помещения едно до друго в северозападния ъгъл на сградата, заедно със съответните идеални части от масивна сграда на два етажа със застроена плащ от 320 кв.м, находяща се в урегулиран поземлен имот в кв. 132 по регулационния план на гр. Годеч, обл. Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50/23.02.2024 г. (08-00-271/23.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Придобиване право на собственост от Община Годеч на недвижим имот, представляващ УПИ/парцел/ III – 593, с площ от 800 кв. м, находящ се в кв. 17а, по плана на гр. Годеч, община Годеч, област Софийска чрез покупко-продажба.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 43/15.02.2024 г. (08-00-244/15.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Закупуване на транспортно средство /специализирана автовишка/ със средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 39/12.02.2024 г. (08-00-209/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ от 805 кв.м., представляващ УПИ /парцел/ XXX-16, находящ се в кв. 2, по действащия регулационен план на с. Гинци, община Годеч, Софийска област, без построената в имота сграда.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 46/20.02.2024 г. (08-00-255/20.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот придаващ се по регулация към УПИ /парцел/ XXII – 53 от квартал 7 по действащия регулационен план на село Туден.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/20.02.2024 г. (08-00-256/20.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот придаващ се по регулация към УПИ /парцел/ XIII – 166 от квартал 2 по действащия регулационен план на село Шума.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 40/12.02.2024 г. (08-00-211/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
9. Разглеждане Предложение с вх.№ 54/23.02.2024 г. (08-00-272/23.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
10. Разглеждане Предложение с вх.№ 52/23.02.2024 г. (08-00-274/23.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Сключване на договор с превозвач в условията на спешна мярка.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
11. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 53/23.02.2024 г. (08-00-273/23.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Георги Евтимов Тодоров-кмет на кметство с.Гинци.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
12. Разглеждане Предложение с вх.№ 35 / 12.02.2024 г. (08-00-205 / 12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.76.773 в м. „Додовица” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”
13. Разглеждане на Предложение с вх. № 37/12.02.2024 г. (08-00-207/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на село Шума в квартал 1.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 38/12.02.2024 г. (08-00-208/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на квартал „Молак“, град Годеч в квартали 12 и 19 /нов/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 44/15.02.2024 г. (08-00-245/15.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 132.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 51 / 23.02.2024 г. (08-00-275 / 23.02.2024 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
17. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 32 / 08.02.2024 г. (08-00-188 / 08.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
18. Други
18.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

материали за заседанието -- ТУК

Допълнително постъпили материали


Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.02.2024 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.


Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч
23.02.2024 г.

====================================================

Обявява на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ -- одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в квартали 53 и 57

Извадка от Неофициален раздел на Държавен Вестник - бр.9 от 30.01.2024 г

    94. – Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 22 по протокол № 3 от 30.11.2023 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в квартали 53 и 57, както следва: заличават се части от улици с о. т. № 193 – 195 и с о. т. № 193 – 212; създават се нови задънени улици с о. т. № 195 – 195а (нова) и с о. т. № 212 – 212а (нова); създава се нова пешеходна алея между кв. 53 и 57; създава се нова пешеходна алея между кв. 57 и 58; в кв. 53 се изменя регулацията на УПИ № XIII – за озеленяване и детска площадка; в кв. 57 се заличава УПИ № II-1099, 1098 и се създават нови УПИ с № II-1098 и № VII-1099. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината, на адрес: Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.

865

======================================================

Удължаване на периода на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 -- 02022024

      Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ на свое заседание, проведено на 31.01.2024 г. взе решение за удължаване периода на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 01.12.2023 г. и краен срок 08.05.2024 г.

Вижте ОБЯВАТА --  тук:

===============================

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА - годишен технически преглед на земеделска и горска техника -- 30012024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

      Уведомяваме всички собственици на земеделска и горска техника, че ще бъде извършен годишен технически преглед от представители на Областна дирекция „Земеделие” – София област на следните дати:
- 13.02.2024 год. от 09:30 до 11:00 часа пред сградата на Кметство с. Шума
- 13.02.2024 год. от 11:30 до 13:00 часа пред сградата на Кметство с. Туден
- 14.02.2023 год. от 09:30 до 12:00 часа пред сградата на Община Годеч
      На съответната дата собствениците, следва да се явят с техниката си. При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров

====================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 26.01.2024г.

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 26.01.2024 година от 15,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

   1. Разглеждане на Отчет с вх.№ (08-00-84 / 17.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
   2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 8/12.01.2024 г. (08-00-52/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2023 – 2027 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/12.01.2024 г. (08-00-51/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 16/12.01.2024 г. (08-00-70/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22/17.01.2024 г. (08-00-83/17.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   6. Разглеждане Предложение с вх.№ 9/12.01.2024 г. (08-00-53/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане на дейности по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-002-С01/13.02.2023 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014 – 2020 г. подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   7. Разглеждане Предложение с вх.№ 10/12.01.2024 г. (08-00-54/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане, по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-002-С01/13.02.2023 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014 – 2020 г. подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   8. Разглеждане Предложение с вх.№ 12/12.01.2024 г. (08-00-56/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане на дейности по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-001-С01/08.11.2022 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014 – 2020 г. подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   9. Разглеждане Предложение с вх.№ 13/12.01.2024 г. (08-00-57/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане, по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-001-С01/08.11.2022 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014 – 2020 г. подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   10. Разглеждане Предложение с вх.№ 11/12.01.2024 г. (08-00-55/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане, по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-006-С01/14.07.2023 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014 – 2020 г. подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   11. Разглеждане Предложение с вх.№ 14/12.01.2024 г. (08-00-58/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   12. Разглеждане Предложение с вх.№ 21 / 16.01.2024 г. (08-00-80 / 16.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   13. Разглеждане на Предложение с вх. № 20/16.01.2024 г. (08-00-79/16.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
   14. Разглеждане Предложение с вх.№ 15/12.01.2024 г. (08-00-60/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2024 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
   15. Разглеждане на Доклад с вх.№ 26/19.01.2024 г. (08-00-91/19.01.2024 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2024 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2024 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
   16. Разглеждане Предложение с вх.№ 24 / 18.01.2024 г. (08-00-86 / 18.01.2024 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади през стопанската 2024/2025 г. на територията на община Годеч.
Вносител: Заместник- кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   17. Разглеждане Предложение с вх.№ 25 / 18.01.2024 г. (08-00-87 / 18.01.2024 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 година.
Вносител: Заместник- кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   18. Разглеждане на Предложение с вх.№ 17/12.01.2024 г. (08-00-59/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Общински план за младежта на община Годеч за 2024 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
   19. Други
19.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 26.01.2024 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

19.01.2024 г.
=====================================================

Подкатегории