Съобщения

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  

             Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25.11.2022 година от 12,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:    
1.           Разглеждане Предложение с вх.№ 153 / 24.11.2022 г. от общински съветници относно: Изменение на Решение № 93 / 22.11.2022 година.
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 25.11.2022 г. от 11,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 


      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 

24.11.2022 г.
============================================================================

П Р Е Д  Л О Ж Е Н И Е
от РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

      ОТНОСНО:    Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2023 г.

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

      В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и утвърждаване на план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2023 г. ... 
... ... ...
     С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал.1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план – сметка за 2023 г., съгласно Приложение 5 и Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същата. Писмени предложения и възражения могат да се подадат в деловодството в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1, или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. ... ... ...

Вижте
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО -- ТУК:

Вижте Приложения 1, 2, 3, и 4 -- ТУК:
Вижте
Приложение 5 -- ТУК:
Вижте
Проект за решение -- ТУК:

========================================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

         Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 22.11.2022 година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:   
1.   Разглеждане Докладна записка с вх.№ 146 / 21.11.2022 г. (08-00-1479 / 21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 22.11.2022 г. от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 

      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 

21.11.2022 г.
========================================================

       Община Годеч напомня на всички юридически лица и граждани, собственици на водовземни съоръжения за подземни води, че до 28 ноември 2022 г. могат да предприемат действия по регистрацията им в Басейнова дирекция ,,Дунавски район”, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.).
       На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:
 Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
 Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на    § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се подават/изпращат в Централния офис на БДДР в град Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, по удобен за заявителя начин:
1. Чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
2. Чрез Система за сигурно електронно връчване.
3. Лично, на гише за административно обслужване на Басейнова дирекция ,,Дунавски район” на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.
4. Чрез Община Годеч, която на всеки четиринадесет дни предоставя на Басейнова дирекция ,,Дунавски район” постъпилите в този период заявления.

       Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.
За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности на гражданите се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.
За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1. 
Редът и начинът за регистрация на нови водовземни съоръжения не се променя.
Допълнителна информация относно регистрацията на водовземни съоръжения, може да получите от:
 Следния линк: http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/;
 Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч на тел.: 072998051.
===================================================

 

П О К А Н А

      Управителният съвет на Местна инициативна група–Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 30.11.2022 г. от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

Вижте ТУК:
====================================================

Всяка година на 14-ти ноември отбелязваме Световния ден на Захарния диабет. Той се чества от 1991 г. насам под егидата на Световната здравна организация, а през 2007 г. с резолюция на ООН става ден, официално признат и от ООН.
... ... ...
Вижте ТУК:
===========================================

Подкатегории