Съобщения

ЗАПОВЕД  № 399
гр. Годеч, 18.10.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето и решение на Общинския щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID-19) на територията на Община Годеч от 13.10.2021 г.
НАРЕЖДАМ:
I. Да се преустанови функционирането на общинският пазар, който се разполага на ул. „Нишава“ от о.т. 525 до о.т. 527 (в участъка от моста на ул. „Игнат Емануилов“ до моста на ул. „Грамада“) и улица „Игнат Емануилов“.
II. Общинският пазар обособен върху терен находящ се в УПИ I - за обществено обслужване и озеленяване, кв. 138 по действащият регулационен план на гр. Годеч да продължи да функционира за посетителите и земеделските стопани, които предлагат плодове, зеленчуци и други селскостопански продукти, при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.
III. Заповедта влиза в сила от 20.10.2021 г.
       Заповедта да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места.
        Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на гл. инспектор Христо Кръстев – ВПД Началник на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ


Изтеглете
 заповед №399 -- ТУК:
==============================================================

    На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр. 9 от 02 февруари 2021г., чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и във връзка с доклад на комисия,   ...   ...   ...
О П Р Е Д Е Л Я М:
    Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по  чл. 37в ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им съобразно, изготвеното доброволно споразумение за орна земя за землищата на общ. Годеч за стопанската 2021/2022 година, както следва:

Вижте съответните Заповед и Карти за всяко посочено землище:
землище ГОДЕЧ
землище БРАКЬОВЦИ
землище БУКОРОВЦИ
землище БЪРЛЯ
землище ВРЪДЛОВЦИ
землище ВЪРБНИЦА
землище ГИНЦИ
землище ГОЛЕШ
землище ГУБЕШ
землище КАЛЕНОВЦИ
землище КОМЩИЦА
землище ЛОПУШНЯ
землище МУРГАШ
землище РАВНА
землище РАЗБОИЩЕ
землище РОПОТ
землище СМОЛЧА
землище СТАНИНЦИ
землище ТУДЕН
землище ШУМА

    Ползвателите на земеделски земи са длъжни да внесат по набирателна сметка в областна дирекция "Земеделие" – София област, Банка: УниКредитБулбанк, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG67 UNCR 7000 3319 7337 51, сумата в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта.
      За ползвател който не е заплатил сумите за ползваните земи по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ, съгласно заповедта по ал.4, се прилага чл.34 ал.6 от ЗСПЗЗ.
     Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение на условието по чл.72 ал.1 от ППЗСПЗЗ.
=============================================

З А П О В Е Д   № РД-01-534
на Директора на РЗИ - Софийска област

     На основание чл.63, ал.7 във връзка с ал.4, чл. 63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г.  ... ... ...
... ... ...
НАРЕЖДАМ:
     I.   Въвеждам следните допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, считано от 12.10.2021 г. до 24.10.2021г., както следва:
1. Преустановяват се провежданията на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
2. Преустановяват се провежданията на масови спортни събития на закрито. Спортните мероприятия на открито се провеждат без публика.
3. Посещенията на кина, театри и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещенията
4. Преустановяват се организирани групови посещения на музеи и галерии.
5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски и административни обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
6. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
7. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и други школи.
8. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
9. Събирания от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) се провеждат в присъствие на максимум 15 човека.
10. За учениците от Софийска област се въвежда ротационен принцип на обучение както следва:
- за периода от 12.10.2021 г. до 17.10.2021 г., класовете 1, 2, З, 4, 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 5, 6, 9, 10 и 11 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда;
- за периода от 18.10.2021 г. до 24.10.2021 г., класовете 1, 2, З, 4, 5, 7 и 10 клас се обучават присъствено, а класовете 6, 8, 9, 11 и 12 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда.
11. Детските градини и ясли са отворени, като работят при строго спазване на противоепидемични мерки.
12. Площадки за игра и паркове са отворени при специален режим на посещение - спазване на дистанция и избягване на струпване на хора;
13. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от Софийска област.
14. Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и въведени конкретни мерки, и др.).
15. Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на институцията и въведени конкретни мерки, и др.).
... ...
Вижте Заповед №РД-01-534 -- ТУК:

Вижте Заповед РД-01-748/02.09.2021 на Министъра на здравеопазването -- ТУК:
Вижте Заповед РД-01-74З/З1.08.2021  на Министъра на здравеопазването -- ТУК:
===============================

       На 13 октомври 2021 г. (сряда) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Годеч  (зала в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899“ – гр. Годеч, ул. „Никола Вапцаров“ № 10). Експертите на ОИЦ-София ще представят отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране на проекти през 2021 година. Ще бъдат презентирани и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.
      По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.
       ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Покана за информационната среща -- ТУК:
Програма на информационната среща --  ТУК:                                                                                     
============================

          Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 14.10.2021 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Прием на нови и освобождаване на стари членове;
2. Обсъждане и вземане на решение за кандидатстване по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.355 за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
3. Разни.

Вижте ПОКАНАТА - ТУК:
=======================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.09.2021 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 119 / 26.08.2021 г. (08-00-1215/26.08.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч и средства от европейските фондове към 31.12.2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 138/24.09.2021 г. (08-00-1330/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч и средства от европейските фондове към 30.06.2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
3. Разглеждане Предложение с вх.№ 135/24.09.2021 г. (08-00-1325/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Промяна на одобрената обща численост и структура на общинска администрация.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
4. Разглеждане Предложение с вх.№ 136/24.09.2021 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч относно: Утвърждаване на мамомерни паралелки в СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ за учебната 2021/2022 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 129/24.09.2021 г. (08-00-1319/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Освобождаване от заплащане на наем от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 137/ 24.09.2021 г. (08-00-1312 / 23.09.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 127/21.09.2021 г. (08-00-1308/21.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-1500, целият с площ от 1755 кв.м, кв.133 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№133/24.09.2021 г. (08-00-1323/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.381-0001-C01 / 05.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
9. Разглеждане Предложение с вх.№ 134/24.09.2021 г. (08-00-1324/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане, по Договор № BG06RDNP001-19.381-0001-C01 / 05.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
10. Разглеждане Предложение с вх.№ 139/24.09.2021 г. (08-00-1327/24.09.2021 г.) от Надя Сотирова – Зам.-кмет на община Годеч относно: Определяне на допълнителен списък на пасища, мери и ливади за обявяване на търг по реда на чл. 37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
11. Разглеждане Предложение с вх.№ 140/24.09.2021 г. (08-00-1328/24.09.2021 г) от Надя Сотирова – Зам.-кмет на община Годеч относно: Провеждане на търгове по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
12. Разглеждане Предложение с вх.№ 141/24.09.2021 г. (08-00-1329/24.09.2021 г) от Надя Сотирова – Зам.-кмет на община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
13. Разглеждане Предложение с вх.№ 126/21.09.2021 г. (08-00-1310/21.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на „МИГ-Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 125/21.09.2021 г. (08-00-1309/21.09.2021 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 131/24.09.2021 г. (08-00-1321/24.09.2021 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение регулацията на УПИ XI-23, УПИ XII-23 от кв.25 и УПИ III-23 от кв. 27 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 130/24.09.2021 г. (08-00-1320/24.09.2021 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение ПУП на село Разбоище в кв.17.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
17. Разглеждане Предложение с вх.№ 132/24.09.2021 г. (08-00-1322/24.09.2021 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на действащия ПУП на село Губеш в кв.16 и кв.17.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
18. Разглеждане Предложение с вх.№ 128/21.09.2021 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Допълнение на Решение №59/31.05.2021 г. на ОбС-Годеч.
Вносител: Председателят на ОбС
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
19.Други
19.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
  
     Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.09.2021 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

                                                                    Мария Владимирова: /П/
                                                                    Председател на ОбС – Годеч

24.09.2021 г.
=======================================

Подкатегории