Съобщения

З А П О В Е Д  № 198
Гр. Годеч, 14.05.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на ремонтните дейности, съгласно  договор с № 59/10.07.2020 г. с предмет: „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч  и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа” по обособена позиция № 1- „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч” и договор № 60/10.07.2020 г с предмет: „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа” по обособена позиция № 2 „Рехабилитация на улица „Клокотиш“ в град Годеч““, сключени между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ ХОЛД” ЕООД,
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:
I. Забранявам паркирането на пътни и моторни превозни средства по улица "Борова гора" в град Годеч, част от улица "Грънчарица" в град Годеч,  улица "Детелина" в град Годеч,  улица "Петрохан" в град Годеч, улица "Поляница" в град Годеч, улица "Сохая" в град Годеч, улица „Клокотиш“ в град Годеч и прилежащата тротоарна площ  за времето от 15.05.2021 г. до приключване на ремонтните работи на обекта или отмяна на настоящата заповед.

Вижте Заповед №198 ТУК:
======================================

 

СЪОБЩЕНИЕ
до жителите на община Годеч

      ТП ,,Държавно горско стопанство” – Годеч има предвидени насаждения за добиване на дърва за огрев и строителна дървесина. Дървата за огрев са остатъци от дървесина в сечища и суха и паднала дървесина, основно иглолистна.
Всяко домакинство може да добие за собствени нужди до 10 пространствени куб. м. дърва за огрев, както ѝ строителна дървесина.
Записвания и информация: ТП ,,Държавно горско стопанство” – Годеч, Общинска администрация – Годеч и кметските наместници по населени места.
Краен срок за записване: 31.05.2021 г.
За реда по който ще бъдат давани дърва за огрев и утвърдения ценоразпис на дървесината, заинтересованите лица могат да се запознаят на място в ТП ,,Държавно горско стопанство” – Годеч или в Община Годеч.

=========================================

     На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажни работи по договор № 42/09.04.2021 г. сключен между Община Годеч и „ЦЕКИ - ЗАХАРИЕВ и С-ИЕ” СД с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 4“,
Н А Р Е Ж Д А М:
Забранявам паркирането на пътни и моторни превозни средства по част от улица „Ком” (от о.т. 1 до о.т. 57 от регулационния план на град Годеч), улица „Бор“, улица „Молашка“, улица „Новодомска“, улица „Петров рид“, улица „Шипка“ и част от улица „Теменуга“ (от о.т. 57 до о.т. 55 от регулационния план на град Годеч) и прилежащата тротоарна площ за времето от 10.05.2021 год. до приключване на строително-монтажните работи на обекта или отмяна на настоящата заповед
Вижте заповед №195 ТУК:
=====================================

В Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г., т. 11 се отменя

Вижте Заповед № РД-01-285 ТУК:
========================================

Подкатегории