Съобщения

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.06.2022година от 15,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№93/22.06.2022г. (08-00-760/22.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Промяна на одобрената обща численост на Звено „Чистота и озеленяване“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№77/10.06.2022г. (08-00-706/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№94 /23.06.2022 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център - Годеч” ЕООД за 2021 година.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

4. Разглеждане на Предложение с вх.№95/23.06.2022г. (08-00-762/23.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и даване съгласие за изработване на ПУП – Парцеларен план за осигуряване на трасе за оптичен кабел в землището на с.Шума.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

5. Други
5.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.06.2022 г. от 15,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.   
   
Председател на ОбС – Годеч                      Мария Владимирова /П/
23.06.2022 г.

=========================================================================

ЗАПОВЕД  № РД - 219
гр. Годеч, 20.06.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отбелязване на празника на града „Видовден“ на 25 и 26 юни 2022 г., определен с Решение № 39 от Протокол № 5/05.05.2022 г. на Общински съвет - Годеч
Н А Р Е Ж Д А М:
   I.  Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и  моторни превозни средства за времето от 00.00 часа на 21.06.2022 г. до 12.00 часа на 27.06.2022 г. на паркинг в УПИ I – за Младежки културен дом, кв. 132а по плана на град Годеч.
  II. Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства за времето от 12.00 часа на 24.06.2022 г. до 27.06.2022 г. включително на част от улица „Република“ от о.т. 256 (ул. „Република“ № 8) до о.т. 258 (плодаща пред Ресторант „Нишава“ и Профсъюзния дом).
 III.  Настоящата Заповед не се отнася за автомобили на спешна медицинска помощ, автомобили на МВР, гражданска защита и автомобили, собственост на Община Годеч.
 IV. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg, поставянето й на информационното табло пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места в центъра на града.
      Копие от заповедта да се връчи на гл. инспектор Георги Калайджиев - Началник на Районно управление на МВР - Костинброд за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ     /п/  
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
--------------------------------------------------
Вижте
в допълнение и  Заповед № РД-209  от 07.06.2022 г.  --  ТУК:
=============================================================
=============================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

      Областна дирекция „Земеделие” – София област уведомява всички собственици на земеделска и горска техника, че на 12.07.2022 год. от 09:30 до 11:30 часа пред сградата на Община Годеч ще бъде извършен годишен технически преглед. На съответната дата следва да се явят собствениците на регистрирани, нерегистрирани и новозакупени  машини. При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска  и горска техника.

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров
====================================================

4. – Община гр. Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на с. Шума в кв. 3 и 3а (нов), както следва: премахва се УПИ X – административна сграда, поща, младежки дом, фурна и магазин; създава се нова улица с о.т. № 4а, 4б, 15в, 15б, 15а (нови); квартал с № 3 се разделя на два нови квартала с № 3 и 3а; в кв. 3 се изменя регулацията на УПИ с № XI-49 и XII-50, 52; в кв. 3а се образуват нови УПИ I – за магазин, и II – за обществено обслужване. Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

3572            Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 17.06.2022 г. на ДВ 
=========================================================

3.   Община гр. Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на махала Молак, гр. Годеч, Софийска област, в кв. 17 и 18, както следва: премахват се УПИ XIV-177, 249 и XVI-182 от кв. 17; премахва се УПИ XII-182 от кв. 18; образуват се нови УПИ с № XIV-177 и XVI-249 в кв. 17, така че да се запази границата на поземлен имот с № 249; образува се нов УПИ с № XII-249 в кв. 18, така че да се запази границата на поземлен имот с № 249. Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

3571          Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 17.06.2022 г. на ДВ
==============================================================

З А П О В Е Д
№ РД - 214
гр. Годеч, 15.06.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Глава втора. Раздел I. Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г.
... ... ...
Определям комисия в състав:
1. Емилия Николова – старши експерт ,,Екология” в дирекция ТУЕП
2. Георги Тодоров – кметски наместник на с. Гинци
3. Йорданка Андреева – кметски наместник на с. Шума
4. Димитър Иванов – кметски наместник на с. Букоровци и с. Каленовци
5. Василка Василева – кметски наместник на с. Туден и с. Разбоище
6. Юлиян Йорданов – кметски наместник на с. Мургаш и с. Върбница
7. Таня Тагарова - кметски наместник на с. Голеш, с. Връдловци, с. Станинци и с. Ропот
8. Милка Асенова - кметски наместник на с. Бърля, с. Комщица и с. Смолча
9. Иван Господинов - кметски наместник на с. Бракьовци
... ... ... 
 да извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Годеч. При преброяването да се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик. За целите на преброяването да се използва примерната методика за преброяване на безстопанствените кучета на територията на Република България, съгласно Националната програма, като задължително да се отчита приблизителната възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.

Вижте Заповед №РД-214 -- ТУК:
=============================================

Подкатегории