ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

ЗАПОВЕД № 22
гр. Годеч 22.01.2020г.

   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите и постъпило писмо от Управителя на "В и К' ЕООД - София ...

Вижте ТУК:

=====================================

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 30.01.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 47/10.01.2020г. (08-00-35/10.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 година за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
                    ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Отчет с вх.№ 49/20.01.2020г. (08-00-59/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50/20.01.2020г. (08-00-60/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2020 – 2023 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
  
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 51/20.01.2020г. (08-00-61/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 52/20.01.2020г. (08-00-62/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62/20.01.2020 г. (08-00-72/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени на общински помещения и терени.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 53/20.01.2020г. (08-00-63/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/20.01.2020г. (08-00-64/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение на Правилата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Годеч.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 55/20.01.2020г. (08-00-65/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

10. Разглеждане на Доклад с вх.№ 56/20.01.2020г. (08-00-66/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2020 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2020 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

11. Разглеждане Предложение с вх.№ 57/20.01.2020г. (08-00-67/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Експертна пазарна стройност на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ I- за общежитие, кв.37 по плана на гр.Годеч.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 58/20.01.2020г. (08-00-68/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
                     ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

13. Разглеждане Предложение с вх.№ 59/20.01.2020г. (08-00-69/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 60/20.01.2020г. (08-00-70/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2019 г. Приемане Общински план за младежта за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 61/20.01.2020г. (08-00-71/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализирана Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
                    ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

16. Други
16.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   
   
      Зам.-Председател на ОбС – Годеч:
      Коци Костадинов 

21.01.2020 г.
===================================================

   Община Годеч, област Софийска, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на село Бракьовци в квартали 2, 3 и 4, както следва:
Премахва се улица с о.т. №9, 10, 12, 13 и 36;
Създава се нова улица с о.т. №8, 154, 153, 152, 151 и 11;
Създава се нова улица с о.т. №150 и 151;
Създава се нова задънена улица с о.т. №152 и 12;
Премахват се УПИ I-12, II-22, III-23, IV-25, V-58 и VI-59,60 в квартал 3;
Обединяват се квартали с №2 и 3, като се премахва квартал 3;
Премахват се УПИ XII-24 и XIII-57 от квартал 2;
Изменя се регулацията на УПИ VI-8, VII-9, VIII-10, IX-11, X-22, XI-23, и XIV-59,60 в квартал 2;
Образуват се нови УПИ с №XII-24,25, XIII-57,58, XV-13,14,15 и XVI-12 в квартал 2;
Изменя се регулацията на УПИ I-21 в квартал 4;
Премахва се терен за озеленяване в квартал 4.

   Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
Кмет на община Годеч

========================================

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА:  -  Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

2. МОТИВИ ЗА:  -- Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

10.01.2020 година
==============================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     В изпълнение на чл.4, ал.1, ал.2 от Наредба на ОбС- Годеч № 8 от 31.01.2017г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

    Община Годеч уведомява всички граждани, че на 28.01.2020г. от 10.00 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Годеч за периода 2020-2023 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ  2020 г.

ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2020 – 2023 г.

27.12.2019 год.
К м е т : Радослав Асенов

========================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.12.2019 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
   1. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Приемане Програма за работата на Общинския съвет за 2020 година /вх.№ 43/19.12.2019 г./
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
   2. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 34/29.11.2019г. (08-00-1233/29.11.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
   3. Други
3.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      Председател на ОбС – Годеч:
       Мария Владимирова 
20.12.2019 г.

=========================================

Подкатегории