ОБЯВА на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение № 2, с площ от 28 кв.м, находящо се в УПИ I – за обществено обслужване и озеленяване /ПАЗАР/, в кв. 138 по плана на гр. Годеч -- 08072024

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед РД-241/21.06.2024 г. на Радослав Василев Асенов – Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М :

      Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 2, с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ I – за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 84.00 лв. /осемдесет и четири лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула стотинки/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 22.07.2024 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 22.07.2024 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 22.07.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 23.07.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, от 11:30 часа.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86

==========================================

Featured

ОБЯВЛЕНИЕ -- за длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ в Община Годеч -- 24062024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

О Б Я В Л Е Н И Е
За длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ в Община Годеч
месторабота: Община Годеч;     срок: постоянен;     пълно работно време;

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен - Магистър;
2. Професионален опит - 4 години и/или III младши ранг;
3. Професионално направление на висшето образованиe - икономика, счетоводство и контрол, финанси, право;
4. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
5. Да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
II. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Да отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 2, т. 1, 2 и 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС);
2. Да не съществуват пречки за назначаване по служебно правоотношение, изброени в чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС. Тези обстоятелства се декларират писмено от кандидата за „Ръководител на звено вътрешен одит“.
III. ОПРЕДЕЛЯМ начина на провеждане на конкурса:
Етап 1:     Допускане по документи.
Етап 2:     Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно общинската администрация.
Етап 3:     Интервю.
       *На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
IV. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурс – /по образец/ Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност.
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.
4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.
5. Копие от сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или копие от валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС (по образец)
7. CV – европейски формат.
8. Други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.
Забележка: Копията на документите се заверяват от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис.
V. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
Гр. Годеч 2240, пл. „Свобода“ № 1, гише „Деловодство“ всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа. Документите за участие в конкурса могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .
VI. Срок за подаване на документи:
1. В 14 – дневен срок от датата на публикуването на обявата в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в Jobs.bg – специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата на община Годеч.
2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
3. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страница: www.godech.bg и на информационното табло на входа на общината.
VII. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите със средства от Европейския съюз и на разпоредителите от по-ниска степен в общината. Чрез изпълнение на служебните си задължения, както и чрез извършване на вътрешен одит подпомага Община Годеч да постигне целите си, посредством прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление. Изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешния одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на вътрешния одит и Методология, утвърдена от министъра на финансите.
Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността – Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Закон за публичните финанси, Закон за държавния бюджет на Република България, Закон за счетоводството, Закон за общинския дълг, Закон за държавния служител.
VIII. Минимален – максимален размер на основната заплата 933-2200 лв.
        * при определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в общинската администрация.
IX. За информация:
Адрес: гр. Годеч, Софийска област, пл. “Свобода“ № 1
телефон за контакт: 0729/22300
Лице за контакт: Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“

УТВЪРДИЛ: /п/
Радослав Асенов
Кмет на Община Годеч
=======================================================

ЗАПОВЕД № РД-241 -- oткриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение № 2, с площ от 28.00 кв.м, находящо се в УПИ I /ПАЗАР/ в кв. 138 на гр. Годеч --21062024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д   № РД-241
гр. Годеч, 21.06.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост.
1. Предмет на търга: недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 2, с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ I – за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги и офис, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 84.00 лв. /осемдесет и четири лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 22.07.2024 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 22.07.2024 г.
9. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 22.07.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
10. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
11. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 23.07.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:30 часа.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
      В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
      Контрол по изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – Зам.-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=============================================

ОБЯВА на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ терен, находящ се на ул. „Александър Стамболийски”, петно с площ от 16 /шестнадесет/ кв. м, за търговска дейност -- 17062024

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед РД-222/31.05.2024 г. на Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

      Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ терен, находящ се в първа зона на гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 по Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет – Годеч, одобрена от главен архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г., с площ от 16 /шестнадесет/ кв. м, за търговска дейност, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 32.00 лв. /тридесет и два лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 02.07.2024 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 02.07.2024 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 02.07.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 03.07.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:00 часа.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” 1, тел. 0729/2-22-86

===========================================

ОБЯВА на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещение № 4 с площ от 28 кв.м, находящо се на втори етаж на ул. „Република” № 1, гр. Годеч -- 17062024

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

       В изпълнение на Заповед РД-221/31.05.2024 г. на Радослав Василев Асенов – Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

    Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 4 с площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се на втори етаж от триетажна масивна сграда, на ул. „Република” № 1, гр. Годеч, в УПИ /парцел/ I-За общ. хранене, поща и клуб, кв. 136 по действащия ПУП на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.
1. Начална тръжна наемна цена за имота – 84.00 лв. /осемдесет и четири лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула стотинки/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 02.07.2024 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 02.07.2024 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 02.07.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 03.07.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, от 11:30 часа.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86

==============================================

ЗАПОВЕД № РД-222 -- Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – терен, на ул. „Александър Стамболийски”, с площ от 16 /шестнадесет/ кв. м, за търговска дейност -- 31052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

З А П О В Е Д  № РД-222
гр. Годеч, 31.05.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 22, ал. 1, чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот.
1. Предмет на търга: общински нежилищен имот, представляващ терен, находящ се в първа зона на гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 по Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет – Годеч, одобрена от главен архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г., с площ от 16 /шестнадесет/ кв. м, за търговска дейност, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 32.00 лв. /тридесет и два лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 02.07.2024 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 02.07.2024 г.
9. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 02.07.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
10. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
11. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 03.07.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:00 часа.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
      В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
      Контрол по изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – Зам.-кмет на Община Годеч.
      Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
========================================

ЗАПОВЕД № РД-221 -- Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – помещение № 4 с площ от 28 кв.м, находящо се на втори етаж на ул. "Република” № 1 -- 31052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

З А П О В Е Д № РД-221
гр. Годеч, 31.05.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и чл. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост.

1. Предмет на търга: недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 4 с площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се на втори етаж от триетажна масивна сграда, на ул. „Република” № 1, гр. Годеч, в УПИ /парцел/ I-За общ. хранене, поща и клуб, кв. 136 по действащия ПУП на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 84.00 лв. /осемдесет и четири лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 02.07.2024 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 02.07.2024 г.
9. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 02.07.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
10. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
11. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 03.07.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, от 11:30 часа.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
      В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
      Контрол по изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.
      Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
================================================

Заповеди за изменяне и прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя "ПМЛ" след ревизия по чл. 37м от ЗСПЗЗ - 2024 г

Заповед № РД-184 за изменяне на договор № 5435 - Петър Гацев
Заповед № РД-185 за прекратяване на договори № 5191 и 5439 - Борислав Трайков
Заповед № РД-186 за прекратяване на договор № 2935 - Георги Георгиев
Заповед № РД-187 за прекратяване на договор № 5444 - Димитър Димитров
Заповед № РД-188 за прекратяване на договори № 5139 и 5204 - Евдокия Стоянова
Заповед № РД-189 за прекратяване на договор № 2895 - Илиян 2016 ЕООД
Заповед № РД-190 за прекратяване на договор № 2894 - Илиян Петков
Заповед № РД-191 за прекратяване на договори № 2889 и 5203 - Катерина Петкова
Заповед № РД-192 за прекратяване на договор № 2893 - Марио Петков
Заповед № РД-193 за прекратяване на договор № 2890 - Марио 2016 ЕООД
Заповед № РД-194 за прекратяване на договори № 2892 и 5205 - Съни - К ЕООД

=================================

ОБЯВЛЕНИЕ за свободна длъжност: специалист „Кадастър, регулация и геодезия“ в Община Годеч -- 21052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

за свободна длъжност: специалист „Кадастър, регулация и геодезия“
в дирекция: „Териториално устройство и европейски проекти“
място на работа: Община Годеч
срок: постоянен, на пълно работно време

I.   ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:     Кадастър, регулация и геодезия

II.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование – магистър, бакалавър или средно-специално в областта на строителството, архитектурата и геодезията;
2. Компютърни умения на добро потребителско ниво;
3. Да отговарят на изискванията по чл.107а от Кодекса на труда;
4. Минимален професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство.

III.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Писмено заявление за работа - свободен текст;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Документ удостоверяващ трудов и професионален опит;
5. Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда - по образец.
Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността – I степен. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

IV.  МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите се приемат в деловодството на Община Годеч, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.
Лице и тел. за контакт: Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“, 0729/ 22300.

==========================================

ЗАПОВЕД № РД-170 -- продажба на УПИ/парцел/ с площ от 805 кв. м., находящ се в кв. 2 по действащият регулационен план на с. Гинци -- 14052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


З А П О В Е Д № РД-170
гр. Годеч, 14.05.2024 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 41, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 39 по Протокол № 5/28.12.2023 г. и Решение № 23 по Протокол № 2/29.02.2024 г. на Общински съвет – Годеч,

Н А Р Е Ж Д А М :

I.         Да се продаде на: Елисавета Сълева Сачанска с ЕГН *****, с постоянен адрес – ***************, Цветелина Георгиева Сачанска с ЕГН *****, с постоянен адрес – **************, Слав Георгиев Сачански с ЕГН *****, с постоянен адрес – *************** и Борис Георгиев Сачански с ЕГН *****, с постоянен адрес – ***************, недвижим имот – частна общинска собственост, с площ от 805 кв. м, представляващ УПИ/парцел/ XXX-16, находящ се в кв. 2 по действащият регулационен план на с. Гинци, община Годеч, без построената сграда.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС № 3356/16.08.2023 г.
1.    Продажбата на имота да се извърши за сумата от 26 220 лв. /двадесет и шест хиляди двеста и двадесет лева/, без включен ДДС или 31 464,00 лв. /тридесет и една хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и нула стотинки/, с вкл. ДДС, определена съгласно пазарна оценка от „Консулт Комерс Инженеринг-99” ЕООД, одобрена с Решение № 23 по Протокол № 2/29.02.2024 г. на Общински съвет – Годеч.
2.    Купувачът да внесе сумата в размер на 31 464,00 лв. /тридесет и една хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и нула стотинки/, с вкл. ДДС по банкова сметка на Община Годеч в „УниКредит Булбанк” АД с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00.
3.    Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество, върху стойността на имота без ДДС по точка 1, в размер на 681,72 лева /шестстотин осемдесет и един лева и седемдесет и две стотинки/, по сметка на Община Годеч в „УниКредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC: UNCRBGSF, код за вид плащане 44 25 00 или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.
4.    Купувачът да внесе стойността на разходите направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот в размер на 216,00 лв. /двеста и шестнадесет лева и нула стотинки/ в касата на Община Годеч.
5.   Определените по т. I лица, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесат дължимите плащания за сключване на договор.

II.           Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на Община Годеч, пл. „Свобода” 1 и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

III.          Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт в Дирекция ТУЕП.

Контрол по изпълнението на заповедта да упражнява г-жа Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===============================

ЗАПОВЕД № РД-163 -- определяне на участник, спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение с площ от 285 кв.м, находящо се на първи етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч -- 07052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

З А П О В Е Д № РД-163
гр. Годеч, 07.05.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-92/18.03.2024 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 19.04.2024 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-132/19.04.2024 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

      І. Определям „РАВИК Д” ЕООД, с ЕИК ***** – седалище и адрес на управление: ******************, представлявано от Виктория Георгиева Никифорова в качеството си на Управител, за спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот, представляващ помещение с площ от 285 /двеста осемдесет и пет/ кв.м, находящо се на първи етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV, кв. 67 по действащия ПУП на гр. Годеч, за производствени дейности.
1. Имотът се отдава под наем за срок от 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 750.00 лв. /седемстотин и петдесет лева и нула стотинки/, без включен ДДС или 900.00 лв. /деветстотин лева и нула стотинки/, с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода и други.
3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4. Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
      ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
       ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на участника в търга.
       IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването й.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
=========================================

ЗАПОВЕД № РД-162 -- определяне на участник, спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение № 7, с площ от 19 кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч -- 07052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

З А П О В Е Д № РД-162
гр. Годеч, 07.05.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-91/18.03.2024 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 19.04.2024 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-131/19.04.2024 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

      І. Определям „РАВИК Д” ЕООД, с ЕИК ***** – седалище и адрес на управление: *****************, представлявано от Виктория Георгиева Никифорова в качеството си на Управител, за спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот, представляващ помещение № 7, с площ от 19.00 /деветнадесет/ кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV, кв. 67 по действащия ПУП на гр. Годеч – за търговия, услуги, офис.
1. Имотът се отдава под наем за срок от 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 62.00 лв. /шестдесет и два лева и нула стотинки/, без включен ДДС или 74.40 лв. /седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/, с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4. Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
      ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
       ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на участника в търга.
       IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването й.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
========================================

ПРОТОКОЛ на комисия във връзка с чл. 37м от ЗСПЗЗ -- проверки за спазване на условията по чл. 37и, ал. 1 и 4 по сключените договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд към 02.2024г.

П Р О Т О К О Л

на комисия назначена със Заповед № РД-22/31.01.2024 г., на основание на чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Протокол на комисията
Допълнение към протокола
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
=============================

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади за 2024-25 година

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

П Р О Т О К О Л
по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

      Днес, 24.04.2024 година в малката заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Годеч, на заключително заседание, комисията в състав:
Председател:   инж. Ангел Радков Ангелов-директор на дирекция ТУЕП
и  Членове:
Ина Тодорова Ламбева-юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № Д-04 от 05.01.2024 г.
Георги Ангелов Стефанов – старши експерт в дирекция АОФСД;
Надя Симеонова Станкова – старши експерт в дирекция ТУЕП;
Валентина Георгиева Георгиева – специалист в дирекция ТУЕП
Резервни членове:
Красимир Владимиров Методиев – главен специалист в дирекция ТУЕП
Ани Йорданова Аспарухова – старши експерт в дирекция СДОКМДТ
назначена със Заповед № РД-76/29.02.2024 г. на г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч, оправомощена със Заповед № РД - 13/18.01.2024 г. на Кмета на Община Годеч, обработи подадените заявления за участие в Процедурата за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд, на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Всички членове на комисията съставиха и подписаха декларации по чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, които предадоха на председателя на комисията.
... ... ...
Вижте ПРОТОКОЛА -- ТУК
Вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 1 -- ТУК
Вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 2 -- ТУК
Вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 3 -- ТУК
Вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 4 -- ТУК
Вижте ПРИЛОЖЕНИЕ 5 -- ТУК
==================================

Извлечение от протокол на конкурсната комисия, от проведен конкурс за длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит“ -- 25042024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

     Извлечение от протокол № 3/24.04.2024 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед № 111/03.04.2024 г. на Кмета на Община Годеч, от проведен конкурс за длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит“.
.....................................

Окончателните резултати от конкурса са:

 Име, презиме
и фамилия на
кандидата
 Резултат
от начина
по чл. 33
 Коефициент  Резултат
от
интервюто
 Коефициент  Окончателен
резултат
 Класиране
Красимир
Станков
Златков
 15 точки

(под 16 точки
на теста)

 -  Недопуснат
до интервю
 -  -


 Некласиран

(под 16 точки
на теста)

 

Валя Манова    /п/
Председател на конкурсна комисия

гр. Годеч
24.04.2024 г.

==============================

Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурс за длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит“ в Община Годеч - 22042024

Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурс за длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит“ в Община Годеч, обявен със Заповед № РД-90/18.03.2024 г. на Кмета на Община Годеч

 

      На основание Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Закона за държавния служител, конкурсната комисията подготви три варианта на тест, с 20 затворени въпроса като всеки въпрос е с един възможен верен отговор. Време за решаване на теста - 1 астрономически час.
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
- на 20 верни отговора се поставя оценка 5.00 /пет/
- на 19 верни отговора се поставя оценка 4.75 /четири цяло и седемдесет и пет/
- на 18 верни отговора се поставя оценка 4.50 /четири цяло и петдесет/
- на 17 верни отговора се поставя оценка 4.25 /четири цяло и двадесет и пет/
- на 16 верни отговора се поставя оценка 4.00 /четири/
      Отговорът, който се счита за верен се загражда с кръг, със син химикал. Не се допуска нанасянето на каквито и да е поправки, дописване или изтриване в условията на отговорите. Маркирането на повече от един отговор, или не отбелязването на нито един от възможните отговори се счита за грешен отговор.
      До интервю се допускат кандидатите постигнали минимум оценка 4 /четири/, определена въз основа на брой отбелязани най-малко шестнадесет верни отговора. Кандидатите постигнали съответния резултат, се уведомяват чрез писмено съобщение, за часа и датата на провеждане на интервюто.
Получената оценка на кандидатите, успешно решили теста, се умножава по коефициент 3 /три/.
      При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата, въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средно аритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
      Математически способ за определяне на окончателна оценка от интервюто: Срещу всяка компетентност, определена в Приложение 6 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, всеки член на комисията поставя оценка от 1 до 5. Оценките за седемте компетентности се събират и се делят на седем. Получава се дробно число, закръглено до две цифри след дробната запетая. Така получените оценки на всеки от членовете на комисията се събират и се делят на броя на членовете на комисията. За получаване на оценка за интервюто, полученото число се умножава с определения коефициент за тежест.
      Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто е оценка 4.00 /четири/.
Тежестта на оценката на кандидатите ще бъде по-висока в частта интервю. Коефициентът, по който ще се умножи резултатът от теста е 3.00 /три/, а от проведеното интервю ще бъде 4.00 /четири/.
При получен резултат от интервюто под минималния, за кандидата не се определя окончателен резултат от конкурса и не участва в класирането.
      За успешно издържал конкурса се счита кандидатът, чийто окончателен резултат е не по-малък от 28.00 /двадесет и осем/, при спазване методиката на оценяване.

Валя Манова /п/
Председател на конкурсната комисия
Секретар на Община Годеч
===========================================

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ -- 09042024

П Р О Т О К О Л
за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс
за длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ в Община Годеч, обявен със Заповед № РД-90/18.03.2024 г.

      І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- Заявление за участие в конкурс – /по образец/ Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
- Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност.
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.
- Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.
- Копие от сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или копие от валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС (по образец)
- CV – европейски формат.
- Други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- образование: Магистър;
- професионален опит: 4 години;
- минимален ранг за заемане на длъжността: III младши.

 № по ред  Име, презиме и фамилия на кандидата  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални изисквания за длъжността  Основание за недопускане 
 1.  Красимир Станков Златков  да  да  

 

      II. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:
Допуска до конкурс кандидата:   Красимир Станков Златков
Допуснатият кандидат, следва да се яви на тест на 24.04.2024 г. от 13:30 часа в сградата на Община Годеч, пл. “Свобода“ № 1, II етаж, малката зала /стая № 211/.
При успешно представяне на теста, интервюто ще се проведе на 24.04.2024 г. в 15:00 часа на адреса на Община Годеч, пл. „Свобода“ № 1, II етаж, малката зала /стая № 211/.

КОМИСИЯ:
Председател: /п/ /Валя Манова/

Членове:  1. /п/ /Надя Сотирова/
                 2. /п/ /Камелия Русимова/
                 3. /п/ /Ина Ламбева/

Дата 08.04.2024 г.
======================================

Обява на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – представляващ помещение с площ от 285 кв.м, находящо се на първи етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, /бивше БКС/ -- 02042024

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед РД-92/18.03.2024 г. на Радослав Василев Асенов – Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

      Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 285 /двеста осемдесет и пет/ кв.м, находящо се на първи етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV, кв. 67 по действащия ПУП на гр. Годеч, за производствени дейности, за срок от 10 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 700.00 лв. /седемстотин лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 50.00 лв. /петдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 90.00 лв. /деветдесет лева и нула стотинки/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 18.04.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 19.04.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, от 11:00 часа.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86
=================================

Обява на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – представляващ помещение № 7, с площ от 19 кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2,/бивше БКС/ -- 02042024

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед РД-91/18.03.2024 г. на Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

      Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 7, с площ от 19 /деветнадесет/ кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV, в кв. 67 по действащия ПУП на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 10 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 57.00 лв. /петдесет и седем лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 18.04.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 19.04.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:30 часа.

За допълнителна информация:   Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86
===================================

Конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните -- 27032024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
2240 гр. Годеч, пл. Свобода № 1, тел. 072922300, факс 072923513

Конкурс за обществени възпитатели
към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

      Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Годеч обявява конкурс за 3- ма обществени възпитатели към МКБППМН за 2024 г.
     I. Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави;
2. Да не са осъждани;
3. Да притежават висше образование с необходимата квалификация – педагог, психолог и други хуманитарни специалности, но с педагогическа правоспособност;
4. Да имат професионален опит най-малко 3 години;
5. Да притежават умения за работа с деца;
6. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно- възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН
7. Да имат познания за особеностите и характеристиките на деца с асоциално, агресивно и девиантно поведение;
      II. Характер на работата:
1. Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни лица, съгласно изискванията на ЗБППМН и Статута на обществения възпитател.
2. Общественият възпитател взаимодейства с родители (или лицата, които ги заместват), инспектори на Детска педагогическа стая, училищни ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции;
3. Общественият възпитател участва в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните.
4. Общественият възпитател участва в дейностите по изпълнение на годишната плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.
      III. Начин на провеждане на конкурса:
1. Подбор по документи;
2. Събеседване с кандидата.
      IV. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до Председателя на МКБППМН;
2. Автобиография;
3. Копие от документи за завършено образование, квалификации и курсове;
4. Копие на документи, удостоверяващи допълнителна квалификация за работа с деца с асоциални прояви е предимство;
5. Декларация (по образец);
6. Декларация съгласие за обработване на лични данни (по образец).
      V. Срок за приемане на документите: до 15.04.2024 г.
      VI. Прием на документи:
      Документите се приемат всеки работен ден на Център за административно обслужване в Община Годеч (деловодство), пл. „Свобода“ № 1 в запечатан, непрозрачен плик с името на кандидата и конкурса, за който кандидатства.
      Списъците на допуснати и недопуснати кандидати ще бъдат публикувани на информационното табло на сградата на Общинска администрация и на интернет страницата на община Годеч.
Лице за контакти и допълнителна информация:
Надя Тодорова – Секретар на МКБППМН, телефон: 07292/2252.
=====================================

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ в Община Годеч -- 032024

Дата на публикуване - 19.03.2024 г.
Вижте ОБЯВЛЕНИЕТО -- ТУК:
Вижте Заповед № РД-90/18.03.2024 -- ТУК:

О Б Я В А
За длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ в Община Годеч

месторабота:   Община Годеч;
срок:   Постоянен;
Пълно работно време.

      Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен - Магистър;
2. Професионален опит - 4 години и/или III младши ранг;
3. Професионално направление на висшето образованиe - икономика, счетоводство и контрол, финанси, право;
4. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
5. Да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
      Срок за подаване на документи:
1. В 14 – дневен срок от датата на публикуването на обявата в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в Jobs.bg – специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата на община Годеч.
2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
3. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страница: www.godech.bg и на информационното табло на входа на общината.
      Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
     Осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите със средства от Европейския съюз и на разпоредителите от по-ниска степен в общината. Чрез изпълнение на служебните си задължения, както и чрез извършване на вътрешен одит подпомага Община Годеч да постигне целите си, посредством прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление. Изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешния одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на вътрешния одит и Методология, утвърдена от министъра на финансите.
    Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността – Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Закон за публичните финанси, Закон за държавния бюджет на Република България, Закон за счетоводството, Закон за общинския дълг, Закон за държавния служител.

Вижте ОБЯВЛЕНИЕТО -- ТУК:
Вижте Заповед №РД-90/18.03.2024 -- ТУК:
=======================================

ЗАПОВЕД № РД–92 -- откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение с площ от 285 кв.м, находящо се на първи етаж на ул. „Бригадир” №2 --18032024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД – 92
гр. Годеч, 18.03.2024 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 36 по Протокол № 2/29.02.2024 г. на Общински съвет – Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост.

1. Предмет на търга: недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 285 /двеста осемдесет и пет/ кв.м, находящо се на първи етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV, кв. 67 по действащия ПУП на гр. Годеч, за производствени дейности, за срок от 10 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 700.00 лв. /седемстотин лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 50.00 лв. /петдесет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 90.00 лв. /деветдесет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
9. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 18.04.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
10. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
11. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 19.04.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, от 11:00 часа.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=================================================

ЗАПОВЕД № РД–91 -- откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение № 7, с площ от 19 кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2 -- 18032024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД – 91
гр. Годеч, 18.03.2024 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 65, ал. 1 и във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост.

1. Предмет на търга: недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 7, с площ от 19 /деветнадесет/ кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV, в кв. 67 по действащия ПУП на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 10 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 57.00 лв. /петдесет и седем лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
9. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 18.04.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
10. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
11. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 19.04.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, от 11:30 часа.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
========================================

ОБЯВЯВА на Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ - 2024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

На основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и заповед № РД-76 от 29.02.2024 г. на зам.-кмета на Община Годеч и Решения №16 и №17 от 26.01.2024 г. на Общински съвет -Годеч

О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч
О Б Я В Я В А :

        Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, по списък Приложение №2, одобрен с Решение №17/26.01.2024 г. на Общински съвет-Годеч.
      Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти на територията на община Годеч, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
        Срок за подаване на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ: от 01.03.2024 г. до 11.03.2024 г. в деловодството в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1.
      Одобрените образци на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ са публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието. Образците могат да бъдат получени от деловодството на Община Годеч.
      Общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади се отдават под наем при спазване на изискванията на чл. 37и, ал. 1 – 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
          Срок на договорите: 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2024 година.
Списък Приложение №2, одобрен с Решение №17/26.01.2024 г. на Общински съвет-Годеч е неразделна част от настоящата обява.

Приложение №2 - изтеглете от ТУК:

29.02.2024г.

============================================

ЗАПОВЕД №РД-78 -- Отмяна на заповеди №№РД-69; РД-70 и РД-71 -- за прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя -- 29022024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-78
гр. Годеч, 29.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с докладна записка от Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч, регистрирана в деловодната система на Община Годеч с вх. № 93.00-44 от 28.02.2024 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Отменям мои заповеди поради издължаване на годишните наемни цени от наемателите, както следва:
заповед № РД-69 от 26.02.2024 г. за прекратяване на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5324 от 29.12.2021 г. с наемател г-жа Илияна Петрова Кирилова;
заповед № РД-70 от 26.02.2024 г. за прекратяване на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5152 от 29.07.2019 г. с наемател г-н Любомир Костадинов Йорданов и
заповед № РД-71 от 26.02.2024 г. за прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя № 5260 от 29.12.2020 г., № 5267 от 09.03.2021 г. и № 5325 от 16.12.2021 г. с наемател г-н Кристиан Ивайлов Петров.
II. Възлагам на Емилия Николова-старши експерт ,,Екология” към Община Годеч да отрази гореописаните договори в електронната система ,,Е-Община” и електронния регистър.
III. Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страницата на Община Годеч.
IV. Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със Заповед № РД-13 от 18.01.2024 г. на Кмета на Община Годеч/

===========================

ЗАПОВЕД № РД-23/01.02.2024 -- oпределяne на спечелилия участник в търга за отдаване под наем на недвижим имот – терен /петно/ с площ от 10 кв.м, на ул. „Александър Стамболийски” -- 02022024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД - 23
гр. Годеч, 01.02.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка с моя Заповед № РД-497/18.12.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и Протокол от 18.01.2024 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-12/18.01.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

І.  Определям ЕТ „НИКИ – БОРИС ДИМИТРОВ – ВЕНЕТА ДИМИТРОВА” ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. ***, Община ***, Софийска област, ул. „****.” № ****, представлявано от Венета Петрова Димитрова, за спечелил търга за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 по Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет – Годеч, одобрена от главен архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г., с площ от 10 /десет/ кв. м, за търговия.
1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева и нула стотинки), без включен ДДС или 30.00 лв. (тридесет лева и нула стотинки), с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4. Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

ІІ.  Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
ІІІ.  Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга.
IV.  Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова –Заместник-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===========================

ФОРМУЛЯР за окончателните резултати, получени при провеждане на конкурса за ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР - 04012024

Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто

===============================================================================================
Име, презиме        Резултат           Коефициент       Резултат              Коефициент       Окончателен
и фамилия на       от начина                                     от интервюто                                  резултат
кандидата              по чл. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Стефко Шишков          3,00                     4                         4,36                         4                        24,48
===============================================================================================

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

КОМИСИЯ:
Председател: /п/ Валя Манова/
Членове:
1. /п/ /Надя Сотирова/
2. /п/ /Цветомира Сергиева/
3. /п/ /Камелия Русимова/
4. /п/ /Ина Ламбева/

Дата:03.01.2024 г.
==================================================

Обява на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот – терен с площ от 10 кв. м., находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски” -- 02012024

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед РД-497/18.12.2023 г. на Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

     Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 по Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет – Годеч, одобрена от главен архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г., с площ от 10 /десет/ кв. м, за търговия, за срок от 5 години.
1. Начална тръжна наемна цена за имота – 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 17.01.2024 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 17.01.2024 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 17.01.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 18.01.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:00 часа.

За допълнителна информация:   Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86

=================================================

Протокол на комисията по провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ - определяне на коефициенти и системи за определяне на резултатите, при провеждане на тест и интервю с участниците -- 21122023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ПРОТОКОЛ № 2

      Днес 14.12.2023 г. на свое заседание конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-479/12.12.2023 г. на Кмета на Община Годеч за провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“, взе следните решения:
    I. Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), конкурсната комисията определи следните коефициенти, с които да се умножават резултатите получени от теста и интервюто:
- тест – коефициент „4“
- интервю – коефициент „4“
      II. Конкурсната комисия определи система за определяне на резултатите на кандидатът при провеждане на теста, както следва:
1. Един от допуснатите кандидати ще изтегли чрез жребий, един от трите варианти на теста и ще го обяви. Тестът се състои от 20 затворени въпроса с няколко отговора, от които един е верен.
2. Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Тестът е разработен в три различни варианта, като всеки вариант съдържа 20 затворени въпроса като всеки въпрос е с един възможен верен отговор.
3. Време за решаване на теста - 1 астрономически час.
4. Отговорът, който се счита за верен се загражда с кръгче, допускат се до 3 грешки на тест. Корекцията следва да бъде отбелязана, като се зачертае плътно буквата преди отговора, който се счита за грешен и съответно се огради отговор, който се счита за верен.
5. Максималният резултат, който кандидатът може да получи от теста е 5.00.
6. Резултатът от теста се формира по следния начин:
- на 20 верни отговора се поставя оценка 5.00
- на 19 верни отговора се поставя оценка 4.75
- на 18 верни отговора се поставя оценка 4.50
- на 17 верни отговора се поставя оценка 4.00
- на 16 верни отговора се поставя оценка 3.50
- на 15 верни отговора се поставя оценка 3.00
7. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал теста, е получена оценка най-малко 3.00 за 15 верни отговора.
8. До участие в интервю се допускат кандидатите, чийто резултат от теста е най- малко 3.00.
9. След решаване на теста, същият ще се постави в плик - голям формат, а в плик - малък формат, кандидатът ще запечати попълнен формуляр с неговото име. Отварянето на плика - малък формат, ще стане след като тестът се провери от членовете на комисията и се отбележи резултатът срещу името на кандидата.
Ако кандидатът постигне резултат над минималния се уведомява чрез писмено съобщение получено лично до 12:30 часа на 03.01.2024 г.
      III. Конкурсната комисия определи система за определяне на резултатите на кандидатът при провеждане на интервюто, както следва:
1. По време на интервюто кандидатът ще отговаря на въпроси на комисията, чиято цел е да провери професионалните и деловите му качества необходими за заемане на длъжността в съответствие с критериите за преценка на кандидатите от Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.
2. Всеки член на комисията оценява кандидата по отделните критерии по 5-степенна скала (5 е най-високата оценка, а 1 е най-ниската).
3. Оценката на всеки член на комисията от представянето на интервюто на всеки
кандидат е средноаритметична величина от оценките по отделните критерии.
4. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия по 5-степенната скала. Резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.
5. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто е 4.00.
6. При получен резултат от интервюто под минималния 4.00 за кандидата не се
определя окончателен резултат от конкурса и не участва в класирането.
      IV. Определяне на окончателния резултат от провеждането на конкурса
Окончателният резултат от провеждането на конкурса е сбор от резултата от теста и резултата от провеждането на интервюто, умножени с определения в т. I коефициент.
Протоколът с допуснатите и недопуснатите кандидати, да бъде публикуван на сайта на Община Годеч на 18.12.2023 г.

Конкурсна комисия:
Председател на комисията:/п/ / Валя Манова/
Членове:
1./п/ /Надя Сотирова/
2./п/ /Цветомира Сергиева/
3./п/ /Камелия Русимова/
4./п//Ина Ламбева/
==============================

 

Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, на ул. „Александър Стамболийски”, петно с площ от 10 кв.м. - 18122023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-497
гр. Годеч, 18.12.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 12 от Протокол № 3/30.11.2023 г. на Общински съвет – Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост.
1. Предмет на търга: нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 по Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет – Годеч, одобрена от главен архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г., с площ от 10 /десет/ кв. м, за търговия, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 17.01.2024 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 17.01.2024 г.
9. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 17.01.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
10. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
11. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 18.01.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:00 часа.
    II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – Зам.-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
================================================

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч, обявен със заповед № РД-470/28.11.2023 г.

дата на публикуване: 18.12.2023 г.

Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:

     Допуска до конкурс кандидата:
Стефко Грозев Шишков

      Допуснатият кандидат да се яви на 03.01.2024 г./сряда/ от 11:00 ч. в малката зала /стая 211/ на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1 за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).
Самоличността на кандидата ще се провери с представяне на лична карта.

Валя Манова :         /п/
Председател на конкурсна комисия

================================

Заповеди № РД-480 до № РД-494 - за сключване на договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост, със спечелилият участник в проведения на 01 декември 2023 г. "Публичен търг с тайно наддаване"

    Заповеди за сключване на договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост, със спечелилият участник в проведения на 01 декември 2023 г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска собственост, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Изтелглете Заповедите -- ТУК:

====================================

ПРОТОКОЛ на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37 и, ал. 14 от ЗСПЗЗ -- 08122023

Днес, 01.12.2023 г. в 11,00 ч. ... ... ...
Koмисията, назначена със Заповед № РД-476/01.12.2023 г. в състав:
Председател:  Ина Ламбева- юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № Д-03/05.01.2023г.
Членове:  1. Александра Петрова- мл. Експерт в дирекция ТУЕП
                2. Валентина Георгиева- специалист в дирекция ТУЕП
извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти – общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади на територията на Община Годеч, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи на собственици на селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние за 2023/2024 стопанска година.
    След като разгледа подадените документи, изискващи се за участие в търга и установи, че участниците са подали всички изискуеми документи от условията на търга, съгласно утвърдената тръжна документация, комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти по реда на тяхното подаване.
... ... ...
     На основание чл. 89 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, комисията предаде протокола на г-жа Надя Сотирова – Заместник кмет на Община Годеч на 08.12.2023г.

Вижте Протокола ТУК:

     Днес, 11.12.2023 г., на основание чл. 62 от Административнопроцесуалния кодекс, комисията установи допусната явна фактическа грешка на местата на класираните кандидати за Поземлен имот с идентификатор 14903.56.16

Вижте Протокола за поправка ТУК:

============================================

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч

дата на публикуване: 29.11.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч
месторабота: Община Годеч, срок постоянен, работно време: 8 часа

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
    1.1. Образователно-квалификационна степен „Магистър”.
    1.2 Професионален опит - две години или придобит IV младши ранг.
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
    2.1.Специалност по която е придобито образованието – икономика, счетоводство, финанси.
    2.2. Компютърни умения на добро потребителско ниво.
3. Начин на провеждане на конкурса:
    3.1. Допускане по документи.
    3.2.Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно общинската администрацията.
    3.3. Интервю.
*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Необходими документи
    4.1. Заявление за участие в конкурс –/ по образец/ Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
    4.2. Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност.
    4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образоване е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.
    4.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.
    4.5. CV – европейски формат.
5. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
Гр. Годеч 2240, пл. „Свобода“ № 1, гише „Деловодство“ всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа. Документите за участие в конкурса могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .
6. Срок за подаване на документи:
    6.1. В 12 – дневен срок от датата на публикуването на обявата в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в Jobs.bg – специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата на община Годеч.
    6.2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
    6.3. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страница: www.godech.bg и на информационното табло на входа на общината.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
    Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, осъществява предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване на разходи, свързани с цялостната дейност на общината. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, свързани с издръжката на общината. Участва в разработване на основни процедури, работни инструкции, указания и типови документи за въвеждане и актуализиране на системи за финансово управление и контрол / СФУК / в Община Годеч.
Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността - Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.
8. Минимален – максимален размер на основната заплата 780 -1800 лв.
* при определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в общинската администрация.
9. За информация:
Адрес: гр. Годеч, Софийска област, пл. “Свобода“ № 1
Телефон за контакт: 0729/22300
Лице за контакт: Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“

УТВЪРДИЛ: /п/
Радослав Асенов
Кмет на Община Годеч
==============================================

ОБЯВА на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние - съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;  www.godech.bg

      В изпълнение на Заповед №РД-451/02.11.2023 година на Надя Сотирова- Вр.ИД кмет на Община Годеч /съгласно Решение №83 от 31.08.2023г. на Общински съвет-Годеч/ и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 67 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на Решение №70 от 21.07.2023 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч   О Б Я В Я В А

Провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

за срок от 1 /една/ стопанска година /стопанската 2023/2024 година/

Условия на публичния търг с тайно наддаване:
1.   В обявения търг се допускат както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2.   Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно т. 3 от Решение №70/21.07.2023 г. на Общински съвет-Годеч – 15,00 /петнадесет/ лева на декар.
3.   Стъпка за наддаване на имот 1,00 лв. /един лев/. Крайната предложена цена се формира като сбор от началната цена на имота /кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
4.   Характеристика и описание на имотите предмет на търга с идентификатор от АГКК, землище, НТП, местност, категория, площ, начална цена и депозит: съгласно приложение №1 неразделна част от заповед №РД-451/02.11.2023 година - 40 страници.
Списъкът с имотите е публикуван на официалната интернет-страница на Община Годеч https://www.godech.bg/
5.   Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя, съгласно колона №10 от таблицата с имотите.
6.   Тръжната документация е на стойност 24.00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1.
7.   Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита: 17.11.2023 г.
8.   Краен срок за внасяне на депозита и за подаване на документите за участие в търга: до 16,30 ч на 30.11.2023 г.
9.  Провеждане на търга: 01.12.2023 г. от 11.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр.Годеч, пл.”Свобода” №1.
10.  На основание чл. 97, ал. 2 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесетдневен срок от влизане в сила на заповедта дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта за класирането му за участник, спечелил публичния търг, внесеният депозит се задържа, а зам. -кметът на Община Годеч може да обяви служебно за спечелил търга участника, класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч, пл. Свобода №1, тел. 0729/22213, лице за контакт-инж. Ангел Ангелов-Директор на Дирекция ТУЕП.

Вижте Приложение 1 -- ТУК:
========================================

ЗАПОВЕД РД-451/02.11.2023 -- Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добр

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-451
гр. Годеч 02.11.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 65, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 100, ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение №70 от 21.07.2023 г. на Общински съвет – Годеч

О Т К Р И В А М

     I. Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.

за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2023 г.
/стопанската 2023/2024 година/

1.    Описание на имотите предмет на търга: поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска частна и публична собственост, съгласно приложение №1, неразделна част от настоящата заповед - 40 страници.
2.    Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3.   Началната тръжна цена е съгласно т. 3 от Решение №70/21.07.2023 г. на Общински съвет-Годеч – 15,00 /петнадесет/ лева на декар.
4.   Стъпка за наддаване – 1,00 лв. /един лев/.
5.  Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя, съгласно горепосочената таблица /колона №10/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 16:30 часа на 30.11.2023 г.
6.   Тръжната документация е на стойност 24.00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1. 
7.   Срок за закупуване на тръжната документация: от 17.11.2023 г. до 30.11.2023 г. вкл.
8.   Срок за подаване на заявлението за участие в търга: от 17.11.2023 г. до 16,30 ч. на 30.11.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
9.   Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: заинтересованите лица извършват оглед на имотите на място до деня преди провеждането на публичния търг включително.
10.   Дата, място и час на провеждане на търга: 01.12.2023 г. от 11.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл.”Свобода” №1.
     II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-общинска собственост, описани в приложението по т. 1 от настоящата заповед.
   III. След влизане в сила на настоящата заповед да се изготви обява, съгласно чл. 67, ал.1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

Възлагам упражняването на контрол по изпълнението на настоящата заповед на инж. Ангел Ангелов - директор на дирекция ТУЕП в Община Годеч.
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

НАДЯ СОТИРОВА /п/
ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно Решение №83 от 31.08.2023 г. на Общински съвет-Годеч/

--------------------------------
Вижте Заповед РД-451  -- ТУК:
Вижте Приложение 1    -- ТУК:
=========================================

Заповед № РД-450 -- определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински имот, представляващ бунгало-клуб, с площ от 34 кв.м., находящо се в с. Шума

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-450
гр. Годеч, 02.11.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-363/20.09.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 25.10.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-437/25.10.2023 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Определям „ЕНЦ ГЛОБАЛ ГРУП” ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: с. ****, п.к. ****, местност ****, община ****, област ****, представлявано от Добринка Евтимова Бояджиева в качеството си на Управител, чрез Евтим Христов Бояджиев, упълномощен представител с пълномощно с рег. № ***/***.2023 г. на Петя Димова, нотариус в район РС София с рег. № *** на Нотариалната камара – за спечелило търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот, представляващ бунгало-клуб, с площ от 34.00 кв. м, на един етаж, строено през 1992 г., находящо се в УПИ XIX – за обществено ползване, в кв. 1 по плана на с. Шума, община Годеч, обл. Софийска, за търговия, услуги, офис.
1.   Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2.   Месечната наемна цена е в размер на 44.00 лв. /четиридесет и четири лева и нула стотинки/, без включен ДДС или 52.80 лв. /петдесет и два лева и осемдесет стотинки/, с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода и други.
3.   Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4.   Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на участника в търга.
IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов –директор на Дирекция ТУЕП.


НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/съгласно решение № 83 по протокол № 9/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч/

==================================================

ЗАПОВЕД № РД-435 -- определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 3 /Градски пазар/, с площ от 28.00 кв.м, находящо се в УПИ I, кв. 138 - гр. Годеч

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-435
гр. Годеч, 23.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-360/19.09.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 20.10.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-428/19.10.2023 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

І.      Определям „ДА ВИНЧИ СОРС” ЕООД, с ЕИК ******* – седалище и адрес на управление: гр. ****, п.к. ***, община ****, район ****, ул. „****” № 7, вх. *, ет.*, ап. *, представлявано от Гергана Петрова Банчевска, в качеството си на Управител, за спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот, представляващ помещение № 3, с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ I - за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч - за търговия, услуги, офис.
1.  Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 164.00 лв. (сто шестдесет и четири лева и нула стотинки), без включен ДДС или 196.80 лв. (сто деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки), с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
3.  Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4.  Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
ІІІ.   Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга.
IV.    Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова - старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов -директор на Дирекция ТУЕП.


НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрКМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/съглано решение №83 по протокол №9/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч /

=====================================

Подкатегории