ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ -- 09042024

П Р О Т О К О Л
за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс
за длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ в Община Годеч, обявен със Заповед № РД-90/18.03.2024 г.

      І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- Заявление за участие в конкурс – /по образец/ Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
- Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност.
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.
- Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.
- Копие от сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или копие от валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС (по образец)
- CV – европейски формат.
- Други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- образование: Магистър;
- професионален опит: 4 години;
- минимален ранг за заемане на длъжността: III младши.

 № по ред  Име, презиме и фамилия на кандидата  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални изисквания за длъжността  Основание за недопускане 
 1.  Красимир Станков Златков  да  да  

 

      II. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:
Допуска до конкурс кандидата:   Красимир Станков Златков
Допуснатият кандидат, следва да се яви на тест на 24.04.2024 г. от 13:30 часа в сградата на Община Годеч, пл. “Свобода“ № 1, II етаж, малката зала /стая № 211/.
При успешно представяне на теста, интервюто ще се проведе на 24.04.2024 г. в 15:00 часа на адреса на Община Годеч, пл. „Свобода“ № 1, II етаж, малката зала /стая № 211/.

КОМИСИЯ:
Председател: /п/ /Валя Манова/

Членове:  1. /п/ /Надя Сотирова/
                 2. /п/ /Камелия Русимова/
                 3. /п/ /Ина Ламбева/

Дата 08.04.2024 г.
======================================

Обява на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – представляващ помещение с площ от 285 кв.м, находящо се на първи етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, /бивше БКС/ -- 02042024

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед РД-92/18.03.2024 г. на Радослав Василев Асенов – Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

      Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 285 /двеста осемдесет и пет/ кв.м, находящо се на първи етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV, кв. 67 по действащия ПУП на гр. Годеч, за производствени дейности, за срок от 10 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 700.00 лв. /седемстотин лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 50.00 лв. /петдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 90.00 лв. /деветдесет лева и нула стотинки/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 18.04.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 19.04.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, от 11:00 часа.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86
=================================

Обява на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – представляващ помещение № 7, с площ от 19 кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2,/бивше БКС/ -- 02042024

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед РД-91/18.03.2024 г. на Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

      Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 7, с площ от 19 /деветнадесет/ кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV, в кв. 67 по действащия ПУП на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 10 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 57.00 лв. /петдесет и седем лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 18.04.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 19.04.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:30 часа.

За допълнителна информация:   Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86
===================================

Конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните -- 27032024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
2240 гр. Годеч, пл. Свобода № 1, тел. 072922300, факс 072923513

Конкурс за обществени възпитатели
към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

      Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Годеч обявява конкурс за 3- ма обществени възпитатели към МКБППМН за 2024 г.
     I. Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави;
2. Да не са осъждани;
3. Да притежават висше образование с необходимата квалификация – педагог, психолог и други хуманитарни специалности, но с педагогическа правоспособност;
4. Да имат професионален опит най-малко 3 години;
5. Да притежават умения за работа с деца;
6. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно- възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН
7. Да имат познания за особеностите и характеристиките на деца с асоциално, агресивно и девиантно поведение;
      II. Характер на работата:
1. Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни лица, съгласно изискванията на ЗБППМН и Статута на обществения възпитател.
2. Общественият възпитател взаимодейства с родители (или лицата, които ги заместват), инспектори на Детска педагогическа стая, училищни ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции;
3. Общественият възпитател участва в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните.
4. Общественият възпитател участва в дейностите по изпълнение на годишната плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.
      III. Начин на провеждане на конкурса:
1. Подбор по документи;
2. Събеседване с кандидата.
      IV. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до Председателя на МКБППМН;
2. Автобиография;
3. Копие от документи за завършено образование, квалификации и курсове;
4. Копие на документи, удостоверяващи допълнителна квалификация за работа с деца с асоциални прояви е предимство;
5. Декларация (по образец);
6. Декларация съгласие за обработване на лични данни (по образец).
      V. Срок за приемане на документите: до 15.04.2024 г.
      VI. Прием на документи:
      Документите се приемат всеки работен ден на Център за административно обслужване в Община Годеч (деловодство), пл. „Свобода“ № 1 в запечатан, непрозрачен плик с името на кандидата и конкурса, за който кандидатства.
      Списъците на допуснати и недопуснати кандидати ще бъдат публикувани на информационното табло на сградата на Общинска администрация и на интернет страницата на община Годеч.
Лице за контакти и допълнителна информация:
Надя Тодорова – Секретар на МКБППМН, телефон: 07292/2252.
=====================================

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ в Община Годеч -- 032024

Дата на публикуване - 19.03.2024 г.
Вижте ОБЯВЛЕНИЕТО -- ТУК:
Вижте Заповед № РД-90/18.03.2024 -- ТУК:

О Б Я В А
За длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ в Община Годеч

месторабота:   Община Годеч;
срок:   Постоянен;
Пълно работно време.

      Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен - Магистър;
2. Професионален опит - 4 години и/или III младши ранг;
3. Професионално направление на висшето образованиe - икономика, счетоводство и контрол, финанси, право;
4. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
5. Да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
      Срок за подаване на документи:
1. В 14 – дневен срок от датата на публикуването на обявата в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в Jobs.bg – специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата на община Годеч.
2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
3. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страница: www.godech.bg и на информационното табло на входа на общината.
      Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
     Осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите със средства от Европейския съюз и на разпоредителите от по-ниска степен в общината. Чрез изпълнение на служебните си задължения, както и чрез извършване на вътрешен одит подпомага Община Годеч да постигне целите си, посредством прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление. Изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешния одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на вътрешния одит и Методология, утвърдена от министъра на финансите.
    Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността – Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Закон за публичните финанси, Закон за държавния бюджет на Република България, Закон за счетоводството, Закон за общинския дълг, Закон за държавния служител.

Вижте ОБЯВЛЕНИЕТО -- ТУК:
Вижте Заповед №РД-90/18.03.2024 -- ТУК:
=======================================

ЗАПОВЕД № РД–92 -- откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение с площ от 285 кв.м, находящо се на първи етаж на ул. „Бригадир” №2 --18032024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД – 92
гр. Годеч, 18.03.2024 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 36 по Протокол № 2/29.02.2024 г. на Общински съвет – Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост.

1. Предмет на търга: недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 285 /двеста осемдесет и пет/ кв.м, находящо се на първи етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV, кв. 67 по действащия ПУП на гр. Годеч, за производствени дейности, за срок от 10 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 700.00 лв. /седемстотин лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 50.00 лв. /петдесет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 90.00 лв. /деветдесет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
9. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 18.04.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
10. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
11. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 19.04.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, от 11:00 часа.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=================================================

ЗАПОВЕД № РД–91 -- откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение № 7, с площ от 19 кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2 -- 18032024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД – 91
гр. Годеч, 18.03.2024 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 65, ал. 1 и във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост.

1. Предмет на търга: недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 7, с площ от 19 /деветнадесет/ кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV, в кв. 67 по действащия ПУП на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 10 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 57.00 лв. /петдесет и седем лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 18.04.2024 г.
9. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 18.04.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
10. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
11. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 19.04.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, от 11:30 часа.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
========================================

ОБЯВЯВА на Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ - 2024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

На основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и заповед № РД-76 от 29.02.2024 г. на зам.-кмета на Община Годеч и Решения №16 и №17 от 26.01.2024 г. на Общински съвет -Годеч

О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч
О Б Я В Я В А :

        Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, по списък Приложение №2, одобрен с Решение №17/26.01.2024 г. на Общински съвет-Годеч.
      Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти на територията на община Годеч, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
        Срок за подаване на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ: от 01.03.2024 г. до 11.03.2024 г. в деловодството в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1.
      Одобрените образци на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ са публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието. Образците могат да бъдат получени от деловодството на Община Годеч.
      Общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади се отдават под наем при спазване на изискванията на чл. 37и, ал. 1 – 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
          Срок на договорите: 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2024 година.
Списък Приложение №2, одобрен с Решение №17/26.01.2024 г. на Общински съвет-Годеч е неразделна част от настоящата обява.

Приложение №2 - изтеглете от ТУК:

29.02.2024г.

============================================

ЗАПОВЕД №РД-78 -- Отмяна на заповеди №№РД-69; РД-70 и РД-71 -- за прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя -- 29022024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-78
гр. Годеч, 29.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с докладна записка от Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч, регистрирана в деловодната система на Община Годеч с вх. № 93.00-44 от 28.02.2024 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Отменям мои заповеди поради издължаване на годишните наемни цени от наемателите, както следва:
заповед № РД-69 от 26.02.2024 г. за прекратяване на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5324 от 29.12.2021 г. с наемател г-жа Илияна Петрова Кирилова;
заповед № РД-70 от 26.02.2024 г. за прекратяване на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5152 от 29.07.2019 г. с наемател г-н Любомир Костадинов Йорданов и
заповед № РД-71 от 26.02.2024 г. за прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя № 5260 от 29.12.2020 г., № 5267 от 09.03.2021 г. и № 5325 от 16.12.2021 г. с наемател г-н Кристиан Ивайлов Петров.
II. Възлагам на Емилия Николова-старши експерт ,,Екология” към Община Годеч да отрази гореописаните договори в електронната система ,,Е-Община” и електронния регистър.
III. Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страницата на Община Годеч.
IV. Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със Заповед № РД-13 от 18.01.2024 г. на Кмета на Община Годеч/

===========================

ЗАПОВЕД № РД-23/01.02.2024 -- oпределяne на спечелилия участник в търга за отдаване под наем на недвижим имот – терен /петно/ с площ от 10 кв.м, на ул. „Александър Стамболийски” -- 02022024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД - 23
гр. Годеч, 01.02.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка с моя Заповед № РД-497/18.12.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и Протокол от 18.01.2024 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-12/18.01.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

І.  Определям ЕТ „НИКИ – БОРИС ДИМИТРОВ – ВЕНЕТА ДИМИТРОВА” ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. ***, Община ***, Софийска област, ул. „****.” № ****, представлявано от Венета Петрова Димитрова, за спечелил търга за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 по Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет – Годеч, одобрена от главен архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г., с площ от 10 /десет/ кв. м, за търговия.
1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева и нула стотинки), без включен ДДС или 30.00 лв. (тридесет лева и нула стотинки), с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4. Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

ІІ.  Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
ІІІ.  Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга.
IV.  Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова –Заместник-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===========================

ФОРМУЛЯР за окончателните резултати, получени при провеждане на конкурса за ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР - 04012024

Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто

===============================================================================================
Име, презиме        Резултат           Коефициент       Резултат              Коефициент       Окончателен
и фамилия на       от начина                                     от интервюто                                  резултат
кандидата              по чл. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Стефко Шишков          3,00                     4                         4,36                         4                        24,48
===============================================================================================

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

КОМИСИЯ:
Председател: /п/ Валя Манова/
Членове:
1. /п/ /Надя Сотирова/
2. /п/ /Цветомира Сергиева/
3. /п/ /Камелия Русимова/
4. /п/ /Ина Ламбева/

Дата:03.01.2024 г.
==================================================

Обява на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот – терен с площ от 10 кв. м., находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски” -- 02012024

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед РД-497/18.12.2023 г. на Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

     Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 по Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет – Годеч, одобрена от главен архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г., с площ от 10 /десет/ кв. м, за търговия, за срок от 5 години.
1. Начална тръжна наемна цена за имота – 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 17.01.2024 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 17.01.2024 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 17.01.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 18.01.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:00 часа.

За допълнителна информация:   Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86

=================================================

Протокол на комисията по провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ - определяне на коефициенти и системи за определяне на резултатите, при провеждане на тест и интервю с участниците -- 21122023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ПРОТОКОЛ № 2

      Днес 14.12.2023 г. на свое заседание конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-479/12.12.2023 г. на Кмета на Община Годеч за провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“, взе следните решения:
    I. Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), конкурсната комисията определи следните коефициенти, с които да се умножават резултатите получени от теста и интервюто:
- тест – коефициент „4“
- интервю – коефициент „4“
      II. Конкурсната комисия определи система за определяне на резултатите на кандидатът при провеждане на теста, както следва:
1. Един от допуснатите кандидати ще изтегли чрез жребий, един от трите варианти на теста и ще го обяви. Тестът се състои от 20 затворени въпроса с няколко отговора, от които един е верен.
2. Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Тестът е разработен в три различни варианта, като всеки вариант съдържа 20 затворени въпроса като всеки въпрос е с един възможен верен отговор.
3. Време за решаване на теста - 1 астрономически час.
4. Отговорът, който се счита за верен се загражда с кръгче, допускат се до 3 грешки на тест. Корекцията следва да бъде отбелязана, като се зачертае плътно буквата преди отговора, който се счита за грешен и съответно се огради отговор, който се счита за верен.
5. Максималният резултат, който кандидатът може да получи от теста е 5.00.
6. Резултатът от теста се формира по следния начин:
- на 20 верни отговора се поставя оценка 5.00
- на 19 верни отговора се поставя оценка 4.75
- на 18 верни отговора се поставя оценка 4.50
- на 17 верни отговора се поставя оценка 4.00
- на 16 верни отговора се поставя оценка 3.50
- на 15 верни отговора се поставя оценка 3.00
7. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал теста, е получена оценка най-малко 3.00 за 15 верни отговора.
8. До участие в интервю се допускат кандидатите, чийто резултат от теста е най- малко 3.00.
9. След решаване на теста, същият ще се постави в плик - голям формат, а в плик - малък формат, кандидатът ще запечати попълнен формуляр с неговото име. Отварянето на плика - малък формат, ще стане след като тестът се провери от членовете на комисията и се отбележи резултатът срещу името на кандидата.
Ако кандидатът постигне резултат над минималния се уведомява чрез писмено съобщение получено лично до 12:30 часа на 03.01.2024 г.
      III. Конкурсната комисия определи система за определяне на резултатите на кандидатът при провеждане на интервюто, както следва:
1. По време на интервюто кандидатът ще отговаря на въпроси на комисията, чиято цел е да провери професионалните и деловите му качества необходими за заемане на длъжността в съответствие с критериите за преценка на кандидатите от Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.
2. Всеки член на комисията оценява кандидата по отделните критерии по 5-степенна скала (5 е най-високата оценка, а 1 е най-ниската).
3. Оценката на всеки член на комисията от представянето на интервюто на всеки
кандидат е средноаритметична величина от оценките по отделните критерии.
4. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия по 5-степенната скала. Резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.
5. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто е 4.00.
6. При получен резултат от интервюто под минималния 4.00 за кандидата не се
определя окончателен резултат от конкурса и не участва в класирането.
      IV. Определяне на окончателния резултат от провеждането на конкурса
Окончателният резултат от провеждането на конкурса е сбор от резултата от теста и резултата от провеждането на интервюто, умножени с определения в т. I коефициент.
Протоколът с допуснатите и недопуснатите кандидати, да бъде публикуван на сайта на Община Годеч на 18.12.2023 г.

Конкурсна комисия:
Председател на комисията:/п/ / Валя Манова/
Членове:
1./п/ /Надя Сотирова/
2./п/ /Цветомира Сергиева/
3./п/ /Камелия Русимова/
4./п//Ина Ламбева/
==============================

 

Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, на ул. „Александър Стамболийски”, петно с площ от 10 кв.м. - 18122023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-497
гр. Годеч, 18.12.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 12 от Протокол № 3/30.11.2023 г. на Общински съвет – Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост.
1. Предмет на търга: нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 по Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет – Годеч, одобрена от главен архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г., с площ от 10 /десет/ кв. м, за търговия, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 17.01.2024 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 17.01.2024 г.
9. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 17.01.2024 г. в деловодството на Община Годеч.
10. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
11. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 18.01.2024 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:00 часа.
    II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – Зам.-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
================================================

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч, обявен със заповед № РД-470/28.11.2023 г.

дата на публикуване: 18.12.2023 г.

Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:

     Допуска до конкурс кандидата:
Стефко Грозев Шишков

      Допуснатият кандидат да се яви на 03.01.2024 г./сряда/ от 11:00 ч. в малката зала /стая 211/ на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1 за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).
Самоличността на кандидата ще се провери с представяне на лична карта.

Валя Манова :         /п/
Председател на конкурсна комисия

================================

Заповеди № РД-480 до № РД-494 - за сключване на договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост, със спечелилият участник в проведения на 01 декември 2023 г. "Публичен търг с тайно наддаване"

    Заповеди за сключване на договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост, със спечелилият участник в проведения на 01 декември 2023 г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска собственост, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Изтелглете Заповедите -- ТУК:

====================================

ПРОТОКОЛ на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37 и, ал. 14 от ЗСПЗЗ -- 08122023

Днес, 01.12.2023 г. в 11,00 ч. ... ... ...
Koмисията, назначена със Заповед № РД-476/01.12.2023 г. в състав:
Председател:  Ина Ламбева- юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № Д-03/05.01.2023г.
Членове:  1. Александра Петрова- мл. Експерт в дирекция ТУЕП
                2. Валентина Георгиева- специалист в дирекция ТУЕП
извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти – общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади на територията на Община Годеч, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи на собственици на селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние за 2023/2024 стопанска година.
    След като разгледа подадените документи, изискващи се за участие в търга и установи, че участниците са подали всички изискуеми документи от условията на търга, съгласно утвърдената тръжна документация, комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти по реда на тяхното подаване.
... ... ...
     На основание чл. 89 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, комисията предаде протокола на г-жа Надя Сотирова – Заместник кмет на Община Годеч на 08.12.2023г.

Вижте Протокола ТУК:

     Днес, 11.12.2023 г., на основание чл. 62 от Административнопроцесуалния кодекс, комисията установи допусната явна фактическа грешка на местата на класираните кандидати за Поземлен имот с идентификатор 14903.56.16

Вижте Протокола за поправка ТУК:

============================================

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч

дата на публикуване: 29.11.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч
месторабота: Община Годеч, срок постоянен, работно време: 8 часа

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
    1.1. Образователно-квалификационна степен „Магистър”.
    1.2 Професионален опит - две години или придобит IV младши ранг.
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
    2.1.Специалност по която е придобито образованието – икономика, счетоводство, финанси.
    2.2. Компютърни умения на добро потребителско ниво.
3. Начин на провеждане на конкурса:
    3.1. Допускане по документи.
    3.2.Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно общинската администрацията.
    3.3. Интервю.
*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Необходими документи
    4.1. Заявление за участие в конкурс –/ по образец/ Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
    4.2. Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност.
    4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образоване е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.
    4.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.
    4.5. CV – европейски формат.
5. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
Гр. Годеч 2240, пл. „Свобода“ № 1, гише „Деловодство“ всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа. Документите за участие в конкурса могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .
6. Срок за подаване на документи:
    6.1. В 12 – дневен срок от датата на публикуването на обявата в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в Jobs.bg – специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата на община Годеч.
    6.2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
    6.3. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страница: www.godech.bg и на информационното табло на входа на общината.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
    Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, осъществява предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване на разходи, свързани с цялостната дейност на общината. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, свързани с издръжката на общината. Участва в разработване на основни процедури, работни инструкции, указания и типови документи за въвеждане и актуализиране на системи за финансово управление и контрол / СФУК / в Община Годеч.
Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността - Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.
8. Минимален – максимален размер на основната заплата 780 -1800 лв.
* при определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в общинската администрация.
9. За информация:
Адрес: гр. Годеч, Софийска област, пл. “Свобода“ № 1
Телефон за контакт: 0729/22300
Лице за контакт: Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“

УТВЪРДИЛ: /п/
Радослав Асенов
Кмет на Община Годеч
==============================================

ОБЯВА на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади – на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние - съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;  www.godech.bg

      В изпълнение на Заповед №РД-451/02.11.2023 година на Надя Сотирова- Вр.ИД кмет на Община Годеч /съгласно Решение №83 от 31.08.2023г. на Общински съвет-Годеч/ и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 67 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на Решение №70 от 21.07.2023 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Щ И Н А   Г О Д Е Ч   О Б Я В Я В А

Провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

за срок от 1 /една/ стопанска година /стопанската 2023/2024 година/

Условия на публичния търг с тайно наддаване:
1.   В обявения търг се допускат както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2.   Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно т. 3 от Решение №70/21.07.2023 г. на Общински съвет-Годеч – 15,00 /петнадесет/ лева на декар.
3.   Стъпка за наддаване на имот 1,00 лв. /един лев/. Крайната предложена цена се формира като сбор от началната цена на имота /кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
4.   Характеристика и описание на имотите предмет на търга с идентификатор от АГКК, землище, НТП, местност, категория, площ, начална цена и депозит: съгласно приложение №1 неразделна част от заповед №РД-451/02.11.2023 година - 40 страници.
Списъкът с имотите е публикуван на официалната интернет-страница на Община Годеч https://www.godech.bg/
5.   Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя, съгласно колона №10 от таблицата с имотите.
6.   Тръжната документация е на стойност 24.00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1.
7.   Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита: 17.11.2023 г.
8.   Краен срок за внасяне на депозита и за подаване на документите за участие в търга: до 16,30 ч на 30.11.2023 г.
9.  Провеждане на търга: 01.12.2023 г. от 11.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр.Годеч, пл.”Свобода” №1.
10.  На основание чл. 97, ал. 2 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесетдневен срок от влизане в сила на заповедта дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта за класирането му за участник, спечелил публичния търг, внесеният депозит се задържа, а зам. -кметът на Община Годеч може да обяви служебно за спечелил търга участника, класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч, пл. Свобода №1, тел. 0729/22213, лице за контакт-инж. Ангел Ангелов-Директор на Дирекция ТУЕП.

Вижте Приложение 1 -- ТУК:
========================================

ЗАПОВЕД РД-451/02.11.2023 -- Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добр

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-451
гр. Годеч 02.11.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 65, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 100, ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение №70 от 21.07.2023 г. на Общински съвет – Годеч

О Т К Р И В А М

     I. Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.

за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2023 г.
/стопанската 2023/2024 година/

1.    Описание на имотите предмет на търга: поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска частна и публична собственост, съгласно приложение №1, неразделна част от настоящата заповед - 40 страници.
2.    Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3.   Началната тръжна цена е съгласно т. 3 от Решение №70/21.07.2023 г. на Общински съвет-Годеч – 15,00 /петнадесет/ лева на декар.
4.   Стъпка за наддаване – 1,00 лв. /един лев/.
5.  Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя, съгласно горепосочената таблица /колона №10/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 16:30 часа на 30.11.2023 г.
6.   Тръжната документация е на стойност 24.00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1. 
7.   Срок за закупуване на тръжната документация: от 17.11.2023 г. до 30.11.2023 г. вкл.
8.   Срок за подаване на заявлението за участие в търга: от 17.11.2023 г. до 16,30 ч. на 30.11.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
9.   Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: заинтересованите лица извършват оглед на имотите на място до деня преди провеждането на публичния търг включително.
10.   Дата, място и час на провеждане на търга: 01.12.2023 г. от 11.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр. Годеч, пл.”Свобода” №1.
     II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-общинска собственост, описани в приложението по т. 1 от настоящата заповед.
   III. След влизане в сила на настоящата заповед да се изготви обява, съгласно чл. 67, ал.1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

Възлагам упражняването на контрол по изпълнението на настоящата заповед на инж. Ангел Ангелов - директор на дирекция ТУЕП в Община Годеч.
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

НАДЯ СОТИРОВА /п/
ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно Решение №83 от 31.08.2023 г. на Общински съвет-Годеч/

--------------------------------
Вижте Заповед РД-451  -- ТУК:
Вижте Приложение 1    -- ТУК:
=========================================

Заповед № РД-450 -- определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински имот, представляващ бунгало-клуб, с площ от 34 кв.м., находящо се в с. Шума

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-450
гр. Годеч, 02.11.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-363/20.09.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 25.10.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-437/25.10.2023 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Определям „ЕНЦ ГЛОБАЛ ГРУП” ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: с. ****, п.к. ****, местност ****, община ****, област ****, представлявано от Добринка Евтимова Бояджиева в качеството си на Управител, чрез Евтим Христов Бояджиев, упълномощен представител с пълномощно с рег. № ***/***.2023 г. на Петя Димова, нотариус в район РС София с рег. № *** на Нотариалната камара – за спечелило търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот, представляващ бунгало-клуб, с площ от 34.00 кв. м, на един етаж, строено през 1992 г., находящо се в УПИ XIX – за обществено ползване, в кв. 1 по плана на с. Шума, община Годеч, обл. Софийска, за търговия, услуги, офис.
1.   Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2.   Месечната наемна цена е в размер на 44.00 лв. /четиридесет и четири лева и нула стотинки/, без включен ДДС или 52.80 лв. /петдесет и два лева и осемдесет стотинки/, с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода и други.
3.   Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4.   Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на участника в търга.
IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов –директор на Дирекция ТУЕП.


НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/съгласно решение № 83 по протокол № 9/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч/

==================================================

ЗАПОВЕД № РД-435 -- определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 3 /Градски пазар/, с площ от 28.00 кв.м, находящо се в УПИ I, кв. 138 - гр. Годеч

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-435
гр. Годеч, 23.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-360/19.09.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 20.10.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-428/19.10.2023 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

І.      Определям „ДА ВИНЧИ СОРС” ЕООД, с ЕИК ******* – седалище и адрес на управление: гр. ****, п.к. ***, община ****, район ****, ул. „****” № 7, вх. *, ет.*, ап. *, представлявано от Гергана Петрова Банчевска, в качеството си на Управител, за спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот, представляващ помещение № 3, с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ I - за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч - за търговия, услуги, офис.
1.  Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 164.00 лв. (сто шестдесет и четири лева и нула стотинки), без включен ДДС или 196.80 лв. (сто деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки), с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
3.  Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4.  Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
ІІІ.   Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга.
IV.    Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова - старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов -директор на Дирекция ТУЕП.


НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрКМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/съглано решение №83 по протокол №9/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч /

=====================================

ЗАПОВЕД № РД-434 -- определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 102, с площ от 17.16 кв.м, находящо се на I-ви етаж в сградата на бивша Поликлиника

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-434
гр. Годеч, 23.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-359/19.09.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и Протокол от 20.10.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-427/19.10.2023 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

І.     Определям „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – Д-р Мариана Ламбева” ЕООД – ЕИК ****, с адрес на управление: гр. ****, ж.к. ****, бул. „****”, № *, ет. *, офис *, представлявано от д-р Мариана Иванова Ламбева, в качеството си на Управител, за спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 102, с площ от 17.16 кв.м, находящо се на I-ви (първи) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебно заведение за извънболнична помощ.
   1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
  2. Месечната наемна цена е в размер на 76.48 лв. (седемдесет и шест лева четиридесет и осем стотинки), без включен ДДС или 91.78 лв. (деветдесет и един лева седемдесет и осем стотинки), с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
  3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
  4. Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
ІІ.     Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
ІІІ.    Копие от настоящата заповед да се изпрати до участника в търга.
IV.    Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова - старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов -директор на Дирекция ТУЕП .


НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/съгласно решение №83 по протокол №9/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч/

=========================================================

ЗАПОВЕД № РД-412 -- предсрочно прекратяване действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5314 от 17.12.2021 г.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-412
гр. Годеч, 16.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5314 от 17.12.2021 г., Решение на Общински съвет – Годеч № 83 от 31.08.2023 г. и във връзка със заявление от наемателя г-н Христо Стоянов Стоянов, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 94-Х-47 от 09.10.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

I.      Прекратявам предсрочно действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5314 от 17.12.2021 г. сключен между Община Годеч и г-н Христо Стоянов Стоянов, считано от 09.11.2023 г.
II.     Възлагам на Емилия Николова-старши експерт ,,Екология” в Община Годеч да преизчисли дължимия годишен наем към датата на прекратяване на гореописания договор, да отрази сумата и прекратяването на договора в електронната система ,,Е-Община” и да уведоми наемателя за издаването на настоящата заповед.
III.   Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страницата на Община Годеч.
IV.   Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Решение на ОбС № 83 от 31.08.2023 г.
=====================================

ОБЯВА на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на бунгало-клуб, с площ от 34.00 кв. м, находящо се в УПИ XIX на с. Шума

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед РД-363/20.09.2023 г. на Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

      Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ бунгало-клуб, с площ от 34.00 кв. м, на един етаж, строено през 1992 г., находящо се в УПИ XIX - за обществено ползване, в кв. 1 по плана на с. Шума, община Годеч, обл. Софийска, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 34.00 лв. /тридесет и четири лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 24.10.2023 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 24.10.2023 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 24.10.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 25.10.2023 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:00 часа.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86

=================================

ОБЯВА на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение № 3 с площ от 28.00 кв.м,, находящо се в УПИ I, гр. Годеч -- 04102023

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед РД-360/19.09.2023 г. на Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

      Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 3 с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 84.00 лв. /осемдесет и четири лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 18.10.2023 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 18.10.2023 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 18.10.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 19.10.2023 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:30 часа.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86

================================================

ОБЯВА на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, представляващ помещение №102, с площ от 17.16 кв. м., находящо се на I етаж в сградата на бивша Поликлиника -- 04102023

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед № РД-359/19.09.2023 г. на Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

      Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение №102, с площ от 17.16 кв. м., находящо се на I-ви (първи) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебни заведения за извънболнична помощ, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена – 51.48 лв. /петдесет и един лева и четиридесет и осем ст./, без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула стотинки/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 18.10.2023 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 18.10.2023 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 18.10.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 19.10.2023 г., в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:00 часа.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86

=============================================

Обява - Община Годеч търси да назначи двама сметосъбирачи в звено „Чистота и озеленяване“ на 8 – часов работен ден със стартово възнаграждение – 1100 лв. -- 04102023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

      Община Годеч търси да назначи двама сметосъбирачи в звено „Чистота и озеленяване“ на 8 – часов работен ден със стартово възнаграждение – 1100 лв.

I. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование – няма изисквания;
2. Физически и психически здрав;
II. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
– Извършва ръчни операции по пренасяне, прибутване и прикачване на съдовете за смет към механизма за изсипване в сметосъбирачния камион;
III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление до кмета на Община Годеч – свободен текст;
2. Медицинско свидетелство за работа;
IV. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите се приемат в деловодството на Община Годеч – всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.
V. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:
Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“, тел. за контакт: 0729 22300.
==========================================

Заповед № РД-393 - предсрочно прекратяване действието на договор № 5323, за отдаване под наем на земеделска земя

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-393
гр. Годеч, 02.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5323 от 15.12.2021 г., Решение на Общински съвет – Годеч № 83 по протокол от 31.08.2023 г. и във връзка със заявление от наемателя г-жа Бетина Людмилова Симеонова, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 94-Б-83 от 29.09.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

      I. Прекратявам предсрочно действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5323 от 15.12.2021 г. сключен между Община Годеч и г-жа Бетина Людмилова Симеонова, считано от 01.10.2023 г.
    II. Възлагам на г-жа Валентина Георгиева, специалист в Община Годеч да отрази прекратяването на договора в електронната система ,,Е-Община” и да предостави копие от настоящата заповед на наемателя.
    III. Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.
    IV. Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Решение на ОбС № 83 по протокол от 31.08.2023 г.

==========================================================

ЗАПОВЕДИ за определяне на спечелил участник в публичния търг с тайно наддаване, проведен на 19 септември 2023 г.

      След представен протокол на комисия от проведения на 19 септември 2023 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет- Годеч за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се сключи договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост, както следва:

Заповед № РД-378 - Димитър Н. Иванов
Заповед № РД-377 - Кристина Н. Симеонова
Заповед № РД-376 - Вера Ал. Бояджиева
Заповед № РД-375 - Лиляна В. Георгиева

=======================================================

ЗАПОВЕД № РД-379 - определяне на спечелил участник в търг за отдаване под наем на имот, представляващ две помещения с обща площ от 20.50 кв.м

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № РД-379
гр. Годеч, 27.09.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-309/10.08.2023 г. на Кмета на Община Годеч, за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 12.08.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена със Заповед № РД-348/12.09.2023 г. на Кмета на Община Годеч,

Н А Р Е Ж Д А М :

    І. Определям ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОДЕЧ, с Код по БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление: гр. ****, Община ****, **** област, **** № ***, представлявано от инж. Антон Стоянов Колдов в качеството му на Директор, за спечелило търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот, представляващ две помещения с обща площ от 20.50 /двадесет цяло и петдесет/ кв.м, разположени от северната страна на втори етаж в триетажна масивна сграда, със ЗП от 352.45 кв.м, находяща се в УПИ II-за обществено обслужване, административни сгради, в кв. 138 по действащия ПУП на гр. Годеч, за складове за съхранение.
1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 46 лв. (четиридесет и шест лева), без включен ДДС или 55.20 лв. (петдесет и пет лева и двадесет стотинки), с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4. Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
    ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
    ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати до участника в търга.
    IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Крум Крумов -заместник-кмет на Община Годеч.


НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгл. решение №83/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч/

Изтеглете Заповед № РД-379 -- ТУК:

=============================================

ПРОТОКОЛ на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37 и, ал. 13 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

П Р О Т О К О Л
на комисия, съгл. чл. 81 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

      Днес, 19.09.2023 г. в 13,00 ч. в изпълнение на Заповед №РД-318/15.08.2023 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска частна и публична общинска собсвеност в община Годеч, съгласно чл. 37 и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, назначената комисия със Заповед № 358/19.09.2023 в състав:

Председател:
Ина Тодорова Ламбева - юрист, външен консултанат на Община Годеч, съгласно договор №Д-03/05.01.2023 г.
и Членове:
1. инж. Ангел Ангелов - директор на дирекция ТУЕП
2. Надя Станкова – ст. експерт в дирекция ТУЕП

проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска частна и публична общинска собсвеност в община Годеч, съгласно чл. 37 и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.

      За участие в процедурата в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:
1. Лиляна Василева Георгиева, вх. № 94-Л-71/15.09.2023 г. в 10,28 ч.
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице.
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи.
Комисията допуска кандидата до участие.
2. Вера Александрова Бояджиева, вх. № 94-В-187/15.09.23 г. в 14,08 ч.
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице.
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи.
Комисията допуска кандидата до участие.
3. Кристина Николаева Симеонова, вх. № 94-К-93/18.09.2023 г. в 12,43 ч.
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице.
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи.
Комисията допуска кандидата до участие.
4. Димитър Николов Иванов, вх. № 94-Д-163/18.09.2023 г. в 15,54 ч.
Подаден е един плик-документация за участие в търга от физическото лице.
Пликът с тръжната документация съдържа всички изискуеми документи.
Комисията допуска кандидата до участие.

      Комисията пристъпи към класиране на участниците, съгласно предложените оферти по отношение на всеки един поземлен имот, като договор за наем следва да бъде сключен с участника, класиран на първо място за съответния имот, както следва:  -- Вижте ТУК:

Изтеглете Протокола от ТУК:
===============================================

Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – бунгало-клуб, с площ от 34.00 кв. м, на един етаж, находящо се в УПИ XIX, кв. 1 на с. Шума

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-363
гр. Годеч, 20.09.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

1. Предмет на търга: недвижим нежилищен имот-частна общинска собственост, представляващ бунгало-клуб, с площ от 34.00 кв. м, на един етаж, строено през 1992 г., находящо се в УПИ XIX - за обществено ползване, в кв. 1 по плана на с. Шума, община Годеч, обл. Софийска, за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 34.00 лв. /тридесет и четири лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 24.10.2023 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 24.10.2023 г.
9. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 24.10.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
10. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
11. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 25.10.2023 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:00 часа.
II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Вижте Заповед №РД-363 ТУК:

===============================

Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, помещение № 3, с площ от 28.00 кв.м, находящо се в УПИ I, кв. 138 на гр. Годеч

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-360
гр. Годеч, 19.09.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост.

1. Предмет на търга: недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ помещение № 3, с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги и офис, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена за имота – 84.00 лв. /осемдесет и четири лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 18.10.2023 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./, без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 18.10.2023 г.
9. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 18.10.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
10. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
11. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 19.10.2023 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:30 часа.
II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място пред сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – Зам.-кмет на Община Годеч.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК, пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Изтеглете Заповед №РД360 -- ТУК:
========================================

Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, помещение № 102, с площ от 17.16 кв. м, находящо се на първи етаж в сградата на бивша Поликлиника

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-359
гр. Годеч, 19.09.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от Закона за общинската собственост , чл. 17, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 77 от Протокол № 9/31.08.2023 г. на Общински съвет – Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

1. Предмет на търга: недвижим нежилищен имот–публична общинска собственост, представляващ помещение № 102, с площ от 17.16 кв. м, находящо се на I-ви (първи) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област, за лечебно заведение за извънболнична помощ, за срок от 5 години.
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена – 51.48 лв. /петдесет и един лева и четиридесет и осем ст./, без включен ДДС.
4. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./, без включен ДДС.
5. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 18.10.2023 г.
6. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1.
7. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 18.10.2023 г.
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 18.10.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Условия и срок за извършване на оглед на помещението, предмет на търга: оглед на помещенията се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
10. Дата, място и час на провеждане на търга с тайно наддаване : На 19.10.2023 г., в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, в 11.00 ч.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.
      В 7/седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
Контрол върху изпълнението на настоящата заповед да упражнява г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд София област.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Изтеглете Заповед №РД359 -- ТУК:
======================================

О Б Я В Я В А на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

      В изпълнение на Заповед № РД-318/15.08.2023 година на Надя Сотирова- зам.-кмет на Община Годеч /оправомощена със Заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/ и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 67 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и в изпълнение на Решение №70 от 21.07.2023 г. на Общински съвет – Годеч,

ОБЩИНА  ГОДЕЧ  ОБЯВЯВА

      Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2023 г. /стопанската 2023/2024 година/

Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1. В обявения търг се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в  Интегрираната информационна система на БАБХ, съгл. чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно т. 3 от Решение №70/21.07.2023 г. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв./дка.
3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:   Вижте ТУК: 
Списъкът с имотите е публикуван на официалната интернет-страница на Община Годеч https://www.godech.bg/, съгласно Приложение №1 от Решение №70 от 21.07.2023 г. на Общински съвет-Годеч. 
5. Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч - гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1 на цена от 24,00 лева с вкл. ДДС.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита: 30.08.2023 г.
8. Краен срок за внасяне на депозита и за приемане на изискуемите документи: 18.09.2023 г. до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга: на 19.09.2023 г. от 13:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. Свобода №1.
10. На основание чл. 97, ал. 2 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет-Годеч за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

     За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. Свобода №1, тел. 0729/22213, лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на Дирекция ТУЕП.

Дата: 30.08.2023 г.
----------------------------------
Обява на търг --  изтеглете ТУК: 
Опис на имоти  --  
изтеглете ТУК:  
====================================================

О Б Я В А на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - две помещения с обща площ от 20.50 кв.м, разположени на втори етаж в триетажна масивна сграда, квартал 138 на гр. Годеч -- 25082023

Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед РД-309/10.08.2023 г. на Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А М:

      Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ две помещения с обща площ от 20.50 /двадесет цяло и петдесет/ кв.м, разположени от северната страна на втори етаж в триетажна масивна сграда, със ЗП от 352.45 кв.м, находяща се в УПИ II-за обществено обслужване, административни сгради, в кв. 138 по действащия ПУП на гр. Годеч, за складове за съхранение, за срок от 5 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 41.00 лв. /четиридесет и един лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 5.00 лв. /пет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 10.00 лв. /десет лева и нула ст./, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 11.09.2023 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 11.09.2023 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 11.09.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 12.09.2023 г. в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:00 часа.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86

========================================

ЗАПОВЕД № РД-318/15.08.2023 -- откриване на Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, само за собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в БАБХ

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-318
гр. Годеч 15.08.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 65, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 100, ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение №70 от 21.07.2023 г. на Общински съвет – Годеч
О Т К Р И В А М
I.    Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2023 г. /стопанската 2023/2024 година/
1. Описание на имотите предмет на търга: поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска частна и публична собственост  --   ВИЖТЕ ТУК:
2. Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3. Началната тръжна цена е съгласно т. 3 от Решение №70/21.07.2023 г. на Общински съвет-Годеч – 15,00 /петнадесет/ лева на декар.
4. Стъпка за наддаване – 1,00 лв. /един лев/. 
5. Депозит за участие в търга за всеки отделен имот се определя, съгласно горепосочената таблица /колона №10/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 16:30 часа на 18.09.2023 г.
6. Тръжната документация е на стойност 24.00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл.”Свобода” № 1. 
7. Срок за закупуване на тръжната документация: от 30.08.2023 г. до 18.09.2023 г. вкл. 
8. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: от 30.08.2023 г. до 16,30 ч. на 18.09.2023 г. в деловодството на Община Годеч. 
9. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: заинтересованите лица извършват оглед на имотите на място до деня преди провеждането на публичния търг включително. 
10. Дата, място и час на провеждане на търга: 19.09.2023 г. от 13.00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч- гр.Годеч, пл.”Свобода” №1. 

II.     Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-общинска собственост, описани в т. 1 от настоящата заповед.

III.      След влизане в сила на настоящата заповед да се изготви обява, съгласно чл. 67, ал.1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч.

    Възлагам упражняването на контрол по изпълнението на настоящата заповед на инж. Ангел Ангелов - директор на дирекция ТУЕП в Община Годеч.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

НАДЯ СОТИРОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Оправомощена със заповед №477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч/
------------------------------------------
Заповед РД-318 -- 
изтеглете ТУК: 
Опис на имоти  -- 
изтеглете ТУК:  
====================================================

Подкатегории