План за интегрирано развитие на Община Годеч 2021 – 2027 г.

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 13, ал. 4, и чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното развитие и чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Общински съвет Годеч  с Решение № 71 по Протокол № 7 от заседание проведено на 29.07.2021 г. прие План за интегрирано развитие на Община Годеч  /ПИРО/  2021 – 2027 г.

План за интегрирано развитие на Община Годеч 2021 – 2027 г  --  Вижте ТУК:

Приложение 1 – Програма за реализация на ПИРО - описание на предвидените мерки и дейности  --  Вижте ТУК
Приложение 1А – Индикативен списък на важни за общината проекти  --  Вижте ТУК
Приложение 2 – Индикативна финансова таблица   --  Вижте ТУК
Приложение 3 – Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка   --  Вижте ТУК
==================================================