Политика за защита на личните данни в Община Годеч

Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Община Годеч.

            ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

            Във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на задача от обществен интерес.

            КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

            Имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец); данни за здравословното състояние, данни от документ за самоличност (тези данни не се съхраняват от Община Годеч, но чрез тях се извършва проверка за валидност на съответния документ и се проверява самоличността на съответното лице); данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник) и за неговото пълномощно; данни за комуникация с гражданите (например адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес или др.).

            КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

            Обработването обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

            ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

            Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните за конкретни, изрично указани и законни цели в съответствие с действащото законодателство. Съобщаваме и обясняваме на гражданите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим. Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да

ги съхраним в съответствие със законодателството.

            Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

           

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

            В повечето случаи получаваме информация директно от субектите на данни, когато те попълват искания, заявления и други документи, необходими за упражняването на официалните правомощия и за спазване на законови задължения на общинската администрация.

            ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

            При наличието на установени със закон предпоставки, личните данни, събирани и обработвани от Община Годеч, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

            КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

            Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат спазени изискванията на законодателството.

            ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

            Можете да се свържете с нас, за да упражните своите права.

    Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:

    - Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

    - Достъп до собствените си лични данни;

    - Коригиране (ако данните са неточни);

    - Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) * ;

    - Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

    - Преносимост на личните данни между отделните администратори;

    - Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

    - Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

    - Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

    Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва:

    - Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, вкл. кординатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;

    - Целите и правното основание за обработването;

    - Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;

    - Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);

    - Срока на съхранение на личните данни;

    - Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);

    - Информация за всички права, които субектът на данни има;

    - Правото на жалба до надзорния орган.

    Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.

            Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, ние ще Ви отговорим в едномесечен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, за което ще бъдете незабавно уведомени.

            При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

            Действията, които Община Годеч предприема при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), общината има право, по свое усмотрение да откаже да изпълни искането или да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

* Правото на изтриване (или „правото да бъдеш забравен“) дава възможност, когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съ­ществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания:

            - Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

            - Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;

            - Субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването;

            - Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

            - Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;

            - Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на дете.

            „Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които Община Годеч има възможност да откаже да изтрие данните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:

            - За упражняване правото на свобода на изразяване и информация;

            - За изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт;

            - За целите на общественото здраве;

            - Архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели;

            - За установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

            Тази Политика за защита на личните данни е актуална към 25.05.2018 година.

            Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Община Годеч или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).