О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 507/14.10.2016 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8/26.04.2012г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински нежилищен имот– частна общинска собственост, а именно: на УПИ /парцел/ VII-594, в кв. 17а с площ от 1 554 /хиляда петстотин петдесет и четири/кв.м., по действащия регулационен план на гр. Годеч.

 • Условия на търга: 

  • Начална цена на търга- 25 200 /двадесет и пет хиляди и двеста лева/лв. с вкл. ДДС
  • Стъпка за наддаване – 100.00 /сто лева/ лв.
  • Депозит за участие в търга – 600 /две хиляди и шестстотин лева/лв., внесени в касата на Община Годеч.
  • Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/лв. без вкл. ДДС
  • Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга,след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита –27.10. 2016г.

  • Краен срок за приемане на офертите – 24. 11. 2016г. до 16. 00 часа в деловодстовото на ОА-Годеч.
  • Провеждане на търга – 25. 11. 2016г. в 10. 00 часа в малката зала на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/2-22-86 .