Конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 506/13.10.2016 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

О Б Я В Я В А :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ имот с площ 3 572 кв.м., включен в УПИ ІІ-За ОДЗ, кв.89 по плана на гр.Годеч, заедно с построената в него двуетажна масивна сграда - детски дом със ЗП от 470 кв.м. за „Детски център и лагер”

 • Срок на договора – 5 години / от датата на сключване на договора /

  Условия за провеждане на конкурса:

  1.1. Общи условия:

  • Начална цена на месечен наем – 500.00 /петстотин лева/ лв. без ДДС
  • Стъпка за наддаване – 20.00 /двадесет лева/ лв.
  • Депозит за участие – 60.00 /шестдесет лева/ лв. внесени в касата на Община Годеч.
  • Конкурсната документация се закупува в касата на Община Годеч– 20.00 /двадесет лева/ лв.без ДДС           
  • Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на конкурса след закупуване на конкурсната документация и представяне на съответен документ.
  • Начална дата за закупуване на конкурсната документация и внасяне на депозита –27.10. 2016г.
  • Краен срок за приемане на офертите – 24. 11. 2016г. до 16. 00 часа в деловодстовото на ОА-Годеч.
  • Провеждане на конкурса – 25. 11. 2016г. в 10. 30 часа в малката зала на Община Годеч.

1.2. Специфични изисквания на конкурса:

 • Програма за развитието и дейността на”Детски център и лагер”, която се представя в отделен запечатан плик, едновременно с подаване на заявлението и останалите документи за участие в конкурса.

 • Доказан професионален опит в сферата на образованието.

Критерии за класиране в конкурса:

  1. Предлаганата цена да бъде с тежест- 10%

  2. Програма за развитието и дейността на”Детски център и лагер” да бъде с тежест- 50%, както следва:

 • Конкретни мерки и мероприятия за развитие на дейността- 50 точки

 • Неясни и непълни описания на мероприятия за развитие на дейността- 25 точки

      3. Доказан професионален опит в сферата на образованието да бъде с тежест- 40%.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/2-22-86 .