ЗАПОВЕД № РД-191 -- определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот - представляващ помещение № 208, находящо се на II-ри (втори) етаж в сградата на бивша Поликлиника -- 18052023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


З А П О В Е Д  № РД-191
гр. Годеч 18.05.2023 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка с моя Заповед № РД-130/03.04.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост и Протокол от 05.05.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-174/05.05.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

       І. Определям  ЕТ „ИППМП – Д-Р МАРИЯ ГЕОРГИЕВА”, с ЕИК ****,  със седалище и адрес на управление: гр. ****, Община ****, Софийска област, ул. „********” № ***, за спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот–публична общинска собственост, представляващ помещение № 208, с  площ от 17.16 кв. м, находящо се на II-ри (втори) етаж в сградата на бивша Поликлиника, в УПИ/парцел/ I - за Районна болница и Поликлиника, кв. 63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч ... ... ...

Вижте заповед №РД-191 -- ТУК:

==============================================