Протокол от дейността на комисията за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 14.11.2017 г. в 10,00 ч. в изпълнение на Заповед №597/18.10.2017 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч е назначена комисия със Заповед №631/14.11.2017 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев- юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

1. инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч

2. Василена Божилова- Директор на дирекция „АОФСД” в Община Годеч

Назначената комисия извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година.

            За участие в процедурата в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:

Вижте пълния текст ТУК:

Вижте обявата за търга ТУК: