СЪОБЩЕНИЕ във връзка с проведения на 18.01.2018 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ

Вижте пълния текст ТУК:

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведения на 18.01.2018 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 29.01.2018 г. на официалната интернет страница на Община Годеч   НАСРОЧВАМ на 31.01.2018 г. от 11,30 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч провеждането на явно наддаване за долуописаните имоти. Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, предложил следващата най-висока цена. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.

В класирането на участниците комисията установи предложена еднаква най-висока цена за 8 /осем/ имота, както следва:

земл. Бракьовци, имот №14001, Площ: 10,055 дка.

1-во място: Емилиян Иванов Ерменков. Предложена крайна цена за имота 260,55 лв.

1-во място: Светослав Красимиров Петров. Предложена крайна цена за имота 260,55 лв.

земл. Бракьовци, имот №30004, Площ: 1,771 дка.

1-во място: Денис Ефтимов Величков. Предложена крайна цена за имота 62,71 лв.

1-во място: Ивайло Григоров Стефанов. Предложена крайна цена за имота 62,71 лв.

земл. Гинци, имот №13035, Площ: 3,567 дка.

1-во място: Слави Цветанов Цветанов. Предложена крайна цена за имота 135,67 лв.

1-во място: Денимир Стефанов Доцев. Предложена крайна цена за имота   135,67 лв.

земл. Гинци, имот №16018, Площ: 5,123 дка.

1-во място: Денимир Стефанов Доцев. Предложена крайна цена за имота   151,23 лв.

1-во място: Пенка Цонева Атанасова. Предложена крайна цена за имота    151,23 лв.

земл. Гинци, имот №16033, Площ: 1,219 дка.

1-во място: Пенка Цонева Атанасова. Предложена крайна цена за имота 32,19 лв.

1-во място: Денимир Стефанов Доцев. Предложена крайна цена за имота   32,19 лв.

земл. Гинци, имот №69096, Площ: 2,274 дка.

1-во място: Денис Ефтимов Величков. Предложена крайна цена за имота 62,74 лв.

1-во място: Гергана Ивайлова Стефанова. Предложена крайна цена за имота 62,74 лв.

земл. Годеч, имот №1390, Площ: 1,944 дка.

1-во място: Лиляна Василева Георгиева. Предложена крайна цена за имота 30,44 лв.

1-во място: Надежда Стефанова Павлова. Предложена крайна цена за имота 30,44 лв.

земл. Комщица, имот №3624, Площ: 39,038 дка.

1-во място: Светослав Красимиров Петров. Предложена крайна цена за имота 1014,38 лв.

1-во място: Пенка Петрова Иванова. Предложена крайна цена за имота             1014,38 лв.

На основание чл. 77, ал. 4 от Наредба №8 на Общински съвет-Годеч настоящото съобщение се счита за уведомяване на гореописаните участници за насрочения явен търг на 31.01.2018 г. от 11,30 ч.

ОГНЯН НЕНЧЕВ: /П/

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГА