ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за 2021 година - 11052021

дата на публикуване - 11.05.2021 г.

Комисия в състав:
Председател:
инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП
 Членове:
Огнян Ненчев – юрист;      Анелия Илкова-Асенова –  ст. експерт в дирекция ТУЕП;
Георги Стефанов – ст. експерт в дирекция АОФСД;       Вяра Илиева-Борисова – мл. експерт в дирекция ТУЕП
назначена със Заповед № 87/26.02.2021 г. на зам.-кмета на община Годеч, разгледа подадените заявления за участие в Процедурата за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд, на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В резултат от дейността си, комисията изготви приложените документи - а именно ПРОТОКОЛ с ПРИЛОЖЕНИЕ-1 и ПРИЛОЖЕНИЕ-2
    
Извършеното разпределение е ОКОНЧАТЕЛНО, поради наличието на необходимата за всяко правоимащо лице площ, определена в съответствие с разпоредбата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, както и обстоятелството, че са останали неразпределени площи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на населените места на територията на община Годеч. На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол може да бъде обжалван по отношение на площта на разпределените имоти в 14- дневен срок от публикуването му пред районния съд.
Вижте Протокола ТУК:
Вижте Приложение 1 ТУК:
Вижте Приложение 2 ТУК:
======================================