ПРОТОКОЛ на комисия, съгл. чл. 89 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

      Днес, 11.03.2022 г. в 13,00 ч. в изпълнение на Заповед № РД-66/09.02.2022 г. на Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, назначената комисия със Заповед № РД-103/11.03.2022 г. в състав:
Председател:  
Огнян Любенов Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № Д-02/04.01.2022 г. и
Членове: 
1. инж. Ангел Ангелов – директор дирекция ТУЕП
2. Надя Станкова – ст. експерт в дирекция ТУЕП
проведе  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.  ...
... ... ...
Вижте Протокола --ТУК:
================================================