Заповеди за предсрочно прекратяване на договори за наем на земеделска земя -- 21102022

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 101, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя ... и във връзка със заявление от наемател ... Прекратявам предсрочно действието на договора за отдаване под наем на земеделска земя:

Заповед №РД-398 - договор № 2906 - А. Костадинов
Заповед №РД-397 - договор № 2907 - Р. Василева
Заповед №РД-396 - договор № 2908 - Т. Костадинова

=======================================