Заповед № РД-140 - за прекратяване на договор за наем на земеделска земя -- 07042023

З А П О В Е Д  № РД-140
гр. Годеч, 06.04.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. д) от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5083 от 18.09.2018 г., заповед № 477 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч и протокол от 24.02.2023 г. на комисия назначена с моя заповед № РД – 40 от 31.01.2023 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
 Прекратявам предсрочно действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5083 от 18.09.2018 г., сключен между Община Годеч и г-н Любомир Костадинов Йорданов ...
... ... ...
Вижте заповед № РД-140 -- ТУК:
================================