ОБЯВА за провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч - месторабота: Община Годеч, -- срок: до завръщане на титуляра

О  Б  Я  В  А
за провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“  в Община Годеч
месторабота: Община Годеч, срок: до завръщане на титуляра,

  работно време:  8 часа 
 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 1.1. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;
1.2  Професионален опит - две години или придобит IV младши ранг.
 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 2.1.Специалност по която е придобито образованието – икономика, счетоводство, финанси;
 2.2. Компютърни умения на добро потребителско ниво.
       3. Начин на провеждане на конкурса:
       3.1. Допускане по документи;
       3.2.Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
       3.3. Интервю. 
 *На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 4. Необходими документи
 4.1. Заявление за участие в конкурс –/ по образец/  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение,  не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образоване е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага;
 4.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността  на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 4.5. CV – европейски формат. 
 5. Адрес и електронна поща за подаване на документи: 
 В деловодството на Община Годеч, гр. Годеч 2240, пл. „Свобода“ № 1, всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа. Документите за участие в конкурса могат да се подават и по електронен път на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 6. Срок за подаване на документи:
 6.1. В  14 – дневен срок от датата на публикуването на обявата в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в Jobs.bg – специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата на Община Годеч;
 6.2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник;
 6.3. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Годеч: www.godech.bg, раздел „Търгове и конкурси“, под раздел  „Работни места“  и на информационното табло на входа на общината.
 7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
  Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, осъществява  предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване на разходи, свързани с цялостната дейност на общината. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, свързани с издръжката на общината. Участва в разработване на основни процедури, работни инструкции, указания и типови документи за въвеждане и актуализиране на системи за финансово управление и контрол / СФУК / в Община Годеч.
 Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността - Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.
 8. Минимален размер на основната заплата 720 лв.
    * при определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в общинската администрация.
 9. За информация:
 Адрес: гр. Годеч, Софийска област, пл. “Свобода“ № 1
 Телефон за контакт: 0729/22300
 Лице за контакт: Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“

=============================================
Изтеглете ОБЯВАТА от ТУК:
===============================================