ОБЯВА за провеждане на конкурс за длъжността Директор на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“ - 11032022

Месторабота:   Община Годеч, срок: постоянен, работно време: 8 часа
       1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образователно -  квалификационна степен „Магистър“;
1.2. Професионален опит - четири години или  придобит III младши ранг.
      2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 2.1.Специалност по която е придобито образованието – икономика, счетоводство, финанси;
 2.2. Компютърни умения на добро потребителско ниво.
... ... ...
ВИЖТЕ ОБЯВАТА ТУК:
===============================