СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Финансов контрольор“ - 17032022

С П И С Ъ К
На допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Финансов контрольор“ в Община Годеч
обявен със заповед № РД-76/17.02.2022 г. на Кмета на Община Годеч

I. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:
  Допуска до конкурс кандидата:
  Александра Николаева Русимова
Допуснатият кандидат следва да се яви на тест на 28.03.2022 г. от 10,30 ч. в малката зала на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1.
II. Система за определяне на резултатите, както и продължителността на провеждане на всеки конкретен начин:
1. Решаване на тест
1.1. Тестът включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Тестът е разработен в три различни варианта. Всеки вариант съдържа 20 (двадесет) затворени въпроса с посочени възможни отговори, като само един отговор е верен;
1.2. Времето за решаване на теста е 1 /един/ астрономически час;
1.3. При решаване на теста за всеки верен отговор, кандидатът ще получи по една точка. Максималният брой точки е 20 (двадесет);
1.4. До следващия етап – интервю, ще се допуска кандидатът, получил не по-малко от 14 точки.
Комисията реши, предвид практическата насоченост на теста, че кандидатът може да  ползва следните нормативни актове: Закон за счетоводството, Закон за публичните  финанси, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за  финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за държавния служител.
2. Интервю с допуснатите кандидати
2.1. При провеждане на интервюто кандидатът ще отговаря на въпроси на комисията, чиято цел е да провери професионалните и деловите му качества;
2.2. Въз основа на отговорите всеки член на комисията, преценявайки качествата на кандидата по 5 степенна скала, ще попълни „Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни служители“ (Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл);
2.3. Общият резултат от интервюто на кандидата е сбор от оценките на всеки от членовете на конкурсната комисия, разделен на 5 /пет/,  (7 критерия х 5 точки х 5 членове):5 = 35 точки максимален резултат. Комисията реши минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто да бъде 17,5 точки или 50% от максималния резултат;
3. Окончателен резултат
3.1. Комисия реши коефициента, с който да бъдат умножени резултатите от теста и интервюто да бъде 4 /четири/;
3.2. Окончателния резултат от провеждането на конкурса е сбор от резултата от теста и резултата от провеждането на интервюто, умножени с определения  в т. 3.1 коефициент;
3.3. Максималният резултат от конкурса е 220 точки, а минималният, при който се счита успешно издържан конкурса е 124 точки.

Председател на конкурсната комисия: /п/ / Валя Манова/
================================