ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ класирането на кандидатите за длъжността „Финансов контрольор”, за конкурс обявен със заповед № РД-76/17.02.2022 г.

И З В Л Е Ч Е Н И Е
от протокола, отразяващ класирането на кандидатите за длъжността „Финансов контрольор”
в Община Годеч, за конкурс обявен със заповед  № РД-76/17.02.2022 г.

            I. Първо място
Александра Николаева Русимова
Резултат от начина по чл. 33, т.1 – 20 т.
Коефициент - 4
Резултат от интервюто – 129,6 т.
Коефициент - 4
Общ резултат –  209,6 т.

  Конкурсна комисия:
Председател на комисията:
/п/  /Валя Манова/
Членове:
1. /п/ /Станислава Балабанова/
2./п/ /Лъчезар Панайотов/
3./п/ /Камелия Русимова/
4./п/ /Ина Ламбева/

Дата: 29.03.2022 г.
===================================