Система за определяне на резултатите от конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“ - 092022

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
от конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“ в Община Годеч, обявен със Заповед № РД-291/12.08.2022 г. на Кмета на Община Годеч

       Конкурсната комисията, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), прие следната система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса.
 I. Решаване на тест
1. Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Тестът е разработен в три различни варианта, като всеки вариант съдържа 20 затворени въпроса като всеки въпрос е с един възможен верен отговор.
2. Време за решаване на теста -  1 астрономически час. 
3. Отговорът, който се счита за верен се загражда с кръгче, допускат се до 3 грешки на тест. Корекцията следва да бъде отбелязана, като се зачертае плътно буквата преди отговора, който се счита за грешен и съответно се огради отговор, който се счита за верен.
4. Максималният резултат, който кандидатът може да получи от теста е 5.00.
5. Резултатът от теста се формира по следния начин:
- на 20 верни отговора се поставя оценка 5.00
- на 19 верни отговора се поставя оценка 4.75
- на 18 верни отговора се поставя оценка 4.50
- на 17 верни отговора се поставя оценка 4.00
- на 16 верни отговора се поставя оценка 3.50
- на 15 верни отговора се поставя оценка 3.00
6. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал теста, е получена оценка най-малко 3.00 за 15 верни отговора.
7. До участие в интервю се допускат кандидатите, чийто резултат от теста е най- малко 3.00.
  Ако кандидатът постигне резултат над минималния се уведомява чрез писмено съобщение получено лично до 12 00 часа на 16.09.2022 г.
II. Интервю
1. По време на интервюто кандидатът ще отговаря на въпроси на комисията, чиято цел е да провери професионалните и деловите му качества необходими за заемане на длъжността в съответствие с критериите за преценка на кандидатите от Приложение № 6 към чл. 42, ал.4 от НПКПМДСл.
2. Всеки член на комисията оценява кандидата по отделните критерии по 5-степенна скала (5 е най-високата оценка, а 1 е най-ниската).
3. Оценката на всеки член на комисията от представянето на интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките по отделните критерии.
4. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия по 5-степенната скала. Резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.
5. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто е 4.00.
6. При получен резултат от интервюто под минималния 4.00 за кандидата не се определя окончателен резултат от конкурса и не участва в класирането.
III. Окончателен резултат
Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, комисията определи следните коефициенти, с които се умножават получените резултати от теста и интервюто:
- резултатът на кандидата от теста да се умножава с коефициент 4;
- резултатът на кандидата от интервюто да се умножава с коефициент 4.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени на теста и интервюто.


Председател на конкурсната комисия:  /П/      Валя Манова
===============================================