ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Длъжности

Име и фамилия

Тел.

Кмет

Радослав Василев Асенов

072922300

Заместник-кмет

Надя Велкова Сотирова

072922277

Заместник-кмет

Станислава Борисова Балабанова

Секретар

Валя Цветанова Манова

072923472

Финансов контрольор

Цветомира Николаева Сергиева

072923448

Кмет на кметство Гинци

Георги Евтимов Тодоров

072998053

Кмет на кметство Шума

Йорданка Димитрова Андреева

072922224

Кметски наместник с.Мургаш

Димитър Николов Иванов

072923452

Кметски наместник с.Каленовци

Димитър Николов Иванов

072923512

Кметски наместник с.Туден

Василка Асенова Василева

072922126

Кметски наместник с.Губеш

---

072998085

Кметски наместник с.Голеш

Вяра Валентинова Илиева - Борисова

072998079

Кметски наместник с.Комщица

Милка Игнатова Асенова

0879120349

Кметски наместник с.Бракьовци

Иван Соколов Господинов

072922254

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Териториално устройство и европейски проекти"

Директор на дирекция

Ангел Радков Ангелов

072922213

Главен архитект Данчо Стефанов Русчев

072922213

Старши експерт „Екология”

Емилия Радкова Николова  

072998051

Старши експерт „Общинска собственост”

 Анелия Арахангелова Илкова-Асенова

072922286

Старши експерт „Проекти”

инж. Илиана Викторова Григорова

072998051

Главен специалист „Кадастър, регулация, геодезия”

Красимир Владимиров Методиев

072922286

Главен специалист “Незаконно строителство”

Костадин Славчев Иванов

072922286

Главен специалист „Районен техник”

Ангелина Светославова Костадинова

072922286

Главен специалист „Проекти”

Катя Илиева Трайкова

072922286

Дирекция "Социални дейности, образование, култура и местни данъци и такси"

Директор на дирекция

Надя Асенова Тодорова

072922252

Ст.експерт „Местни Данъци и Такси”

Теодора Василева Василева

072922046

Ст.специалист „Събирач данъчни приходи”

Анета Дойчева Георгиева

072922046

Старши експерт „Просвета, култура и вероизповедание”

Ани Йорданова Аспарухова

072922014

Старши специалист „ГРАО"

Диана Витанова Георгиева

072922207

Специалист "ГРАО" Вяра Валентинова Илиева - Борисова 072922207 
Счетоводител Цветелина Димитрова Георгиева        072922046

Специалист "Търговия и Туризъм"

Милена Емилова Димитрова

 

Изпълнител „Домакин-архивар”

Мариана Йорданова Динчева

 

 Изпълнител „Шофьор”

 ---

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно обслужване и финансово-стопански дейности"

Директор на дирекция

---

Главен счетоводител

Лъчезар Ангелов Панайотов

072923448

Технически сътрудник Лили Асенова Павлова        072922300

Старши експерт „Системен администратор”

Георги Ангелов Стефанов

072923470

Старши специалист „Човешки ресурси”

Камелия Симеонова Русимова

072923503 

Старши специалист „Деловодител”

Нели Петрова Ангелова

072923470

Старши специалист „Гражданска защита и ОМП

-----

072922014

Старши счетоводител

Костадинка Богданова Ставрева

072922270

Старши счетоводител

 Николета Цветанова Иванова

072922270

Старши счетоводител-касиер

Анна Станоева Траянова

072923470