ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”

 

Набиране на документи за кандидат-потребители

Информация за втори етап

Информация за изпълнение - 12.2015 г.

Информация за изпълнение - 02.2016 г.