ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 30.11.2016г.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.11.2016 година от 09,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Преразглеждане на Предложение с вх.№ 213/06.10.2016 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС Годеч относно: Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на община Годеч.

Вносител: Председателят на ОбС

Становища: ПК по „ЕИМСКР”

              ПК по „Устройство на територията”

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 237/22.11.2016 г. (08-00-1492/22.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Строителство на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч – етап II”.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

3. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 230/21.11.2016 г. (08-00-1466/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и Поименния списък за капиталови разходи за 2016 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 228/21.11.2016 г. (08-00-1465/21.11.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отписване на несъществуващи активи от баланса на Община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 229/21.11.2016 г. (08-00-1462/21.11.2016 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Определяне продажна цена на поцинковани кофи за смет тип „Мева”.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 224/14.11.2016 г. (08-00-1418/11.11.2016 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на зони в град Годеч и категории на вилните зони в общината.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,ФПОС”

                           ПК по „Устройство на територията”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№227/21.11.2016г. (08-00-1464/21.11.2016г)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Промяна вида на собствеността на общински недвижим имот от публична в частна общинска собственост.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

8. Разглеждане на Предложение с вх.№233/21.11.2016г. (08-00-1469/21.11.2016г)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне па земи от общински поземлен  фонд  съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

9. Разглеждане на Предложение с вх.№231/21.11.2016г. (08-00-1467/21.11.2016г)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Гинци в кв.28.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията"

10. Разглеждане на Предложение с вх.№232/21.11.2016г. (08-00-1468/21.11.2016г)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение Плана за регулация на гр.Годеч в кв.111.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията"

11. Разглеждане на Предложение с вх.№236/22.11.2016г. (08-00-1486/22.11.2016г)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч в кв.64.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията"

12. Разглеждане  на  Предложение с вх.№225/17.11.2016г. (08-00-1452/17.11.2016г)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма за периода 2013г. - 2015г. и приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Годеч за периода 2016г. – 2019г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „ЕИМСКР”

       13.Други

 13.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Председател на ОбС – Годеч

 Мария Владимирова  22.11.2016 г.   

Вижте целият документ